Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:932 (2016-2017)
Innlevert: 31.03.2017
Sendt: 03.04.2017
Besvart: 25.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Om man legger til grunn forutsetningene i proposisjonene, hvor mye bompenger har blitt vedtatt i Stortinget i tiden siden statsråden tiltrådte?

Begrunnelse

Det bes om totalsum i 2017-kroner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God infrastruktur binder landet sammen, gjør hverdagen enklere og tryggere, og bidrar til økonomisk velstand og vekst. Dagens regjering har derfor prioritert utvikling av landets infrastruktur. Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 mrd. kr i 2013 til rundt 63 mrd. kr i 2017. Nylig fremla regjeringen forslag til Nasjonal Transportplan 2018-29, hvor det planlegges brukt ca. 1064 milliarder kroner de neste 12 årene. Veksten i satsinger kommer fra økte statlige bevilgninger, mens andelen bompenger vil gå ned sammenlignet med inneværende NTP. Det er i tråd med regjeringens målsetning om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.
Bruken av bompenger kan grovt deles opp i kategorier for bypakker, fylkesveiprosjekt og riksveiprosjekt. Innen riksveier/europaveier er det i denne stortingsperioden lagt frem prosjekt med bompenger for totalt 23,3 mrd. kr. Til sammenligning ble det i forrige stortingsperiode vedtatt riksveiprosjekter med bompengefinansiering tilsvarende 26,1 mrd. kr (2017 kr). For riksvegprosjektene er bompengeandelen på 46 pst i denne stortingsperioden, en betydelig nedgang fra forrige stortingsperiode da andelen bompenger var 63 pst.
Innen bypakker er det gjort vedtak om bompenger tilsvarende 27,8 mrd. kr, hvorav dette i stor del kommer fra Nord-Jæren pakken som Stortinget nå har til behandling. I tillegg har Stortinget samtykket i at grunntaksten i Oslopakke 3 økes med 1 krone utover ordinær prisjustering i 2017. Til sammenligning ble det vedtatt bypakker med bompengefinansiering tilsvarende 19 mrd. kr i forrige stortingsperiode (2017 kr). Som representanten Pollestad er godt kjent med, skiller bompengeinnkreving i byområder seg fra "ordinær" bompengeinnkreving. Her vil nivå på bompenger ofte være et resultat av forhandlinger med lokale myndigheter og hvor lokale myndigheter ønsker å bruke bompenger som et restriktivt virkemiddel mot bilkjøring. Nivået er dermed ikke alene motivert av et finansieringsbehov.
På fylkesvegprosjekt er bompengenivået i denne perioden 2,4 mrd. kr, det er tilnærmet uendret nivå sammenlignet med forrige periode.
Regjeringen jobber for å redusere bompengeandelen innen veifinansiering. Fremlagt NTP er et eksempel, hvor veksten i veisatsingen kommer fra økte årlige statlige bevilgninger, ikke økte årlige bompenger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen. Jeg konstaterer at med rødgrønt flertall i Stortinget ville denne ordningen ikke eksistert og bompengenivået ville vært høyere.