Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:935 (2016-2017)
Innlevert: 03.04.2017
Sendt: 03.04.2017
Besvart: 18.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Hvordan er prosessen med å utrede en omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet i Oslo og tenkt gjennomført, og hvilke forhold vil bli vektlagt i utredningen?

Begrunnelse

Jeg viser til Justisministerens svar på representanten Jan Bøhlers spørsmål i spørretimen den 08.03.2017 hvor det ble klart at Justis- og beredskapsdepartementet vil sette i gang en utredning om å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Justisministeren er opptatt av at:

«vi har en grundig, skikkelig utredning her, som vi har i alle sånne saker, nettopp for å kartlegge behov og konsekvenser etter utredningsplikten.»

I den sammenheng mener undertegnede at det er avgjørende at utredningen tar for seg følgende forhold:

•Øvingsfasiliteter knyttet til skytetrening, kjøring, utrykning, skarpe situasjoner i boliger / blokker osv.
•Reelle kostnadene knyttet til husleie og investeringer for de ulike lokasjonene
•Hvordan en kan samle ulike funksjoner knyttet til øving for ulike deler av politiet
•Funksjonsfordeling som ivaretar store nok fagmiljøer ved de ulike lokasjonene
•Beredskap/sikkerhetsaspekt ved ulike lokaliseringer, herunder mulighet for sikring av høgskolen/øvingsfasiliteter og tidsaspektet for gjennomføringen.
I tillegg forventer undertegnede at prosessen gjennomføres i tett dialog med og involvering av dagens lokasjoner og at dette er en åpen prosess.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Prosessen med å utrede fremtidig lokalisering av Politihøgskolen er i ferd med å bli igangsatt, men det vil ta tid før man nærmer seg en konklusjon om lokalisering.
En rekke forhold må vurderes som ledd i denne prosessen, eksempelvis politiets langsiktige kapasitets- og kompetansebehov, hvilke tilbud og innhold en fremtidig politihøgskole skal ha, dialog med de ansatte, økonomiske og administrative konsekvenser, høgskolens organisatorisk tilknytning samt lokalisering - antall studiesteder og geografisk plassering.
En slik prosess skal gjennomføres grundig, og en rekke forhold må derfor inngå i utredningsarbeidet. Jeg arbeider for tiden med å planlegge prosessen. Det er derfor for tidlig å gi noe helhetlig svar på alle forhold som må inngå i dette arbeidet, men jeg kan forsikre om at regjeringen legger opp til et grundig og godt utredningsarbeid.