Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:935 (2016-2017)
Innlevert: 03.04.2017
Sendt: 03.04.2017
Besvart: 18.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Hvordan er prosessen med å utrede en omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet i Oslo og tenkt gjennomført, og hvilke forhold vil bli vektlagt i utredningen?

Begrunnelse

Jeg viser til Justisministerens svar på representanten Jan Bøhlers spørsmål i spørretimen den 08.03.2017 hvor det ble klart at Justis- og beredskapsdepartementet vil sette i gang en utredning om å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Justisministeren er opptatt av at:

«vi har en grundig, skikkelig utredning her, som vi har i alle sånne saker, nettopp for å kartlegge behov og konsekvenser etter utredningsplikten.»

I den sammenheng mener undertegnede at det er avgjørende at utredningen tar for seg følgende forhold:

• Øvingsfasiliteter knyttet til skytetrening, kjøring, utrykning, skarpe situasjoner i boliger / blokker osv.

• Reelle kostnadene knyttet til husleie og investeringer for de ulike lokasjonene

• Hvordan en kan samle ulike funksjoner knyttet til øving for ulike deler av politiet

• Funksjonsfordeling som ivaretar store nok fagmiljøer ved de ulike lokasjonene

• Beredskap/sikkerhetsaspekt ved ulike lokaliseringer, herunder mulighet for sikring av høgskolen/øvingsfasiliteter og tidsaspektet for gjennomføringen.

I tillegg forventer undertegnede at prosessen gjennomføres i tett dialog med og involvering av dagens lokasjoner og at dette er en åpen prosess.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Prosessen med å utrede fremtidig lokalisering av Politihøgskolen er i ferd med å bli igangsatt, men det vil ta tid før man nærmer seg en konklusjon om lokalisering.

En rekke forhold må vurderes som ledd i denne prosessen, eksempelvis politiets langsiktige kapasitets- og kompetansebehov, hvilke tilbud og innhold en fremtidig politihøgskole skal ha, dialog med de ansatte, økonomiske og administrative konsekvenser, høgskolens organisatorisk tilknytning samt lokalisering - antall studiesteder og geografisk plassering.

En slik prosess skal gjennomføres grundig, og en rekke forhold må derfor inngå i utredningsarbeidet. Jeg arbeider for tiden med å planlegge prosessen. Det er derfor for tidlig å gi noe helhetlig svar på alle forhold som må inngå i dette arbeidet, men jeg kan forsikre om at regjeringen legger opp til et grundig og godt utredningsarbeid.