Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:936 (2016-2017)
Innlevert: 03.04.2017
Sendt: 04.04.2017
Besvart: 07.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva vil statsråden gjøre for at også mindre tingretter får ta del i digitaliseringen av tingrettene?

Begrunnelse

Regjeringens såkalte ABE-reform (avbyråkratiserings- og effektivitetsreform)som ble innført med den sittende regjering ga et flatt kutt på 0,8 % for alle statlige sektorer i statsbudsjettet for 2017. ABE-reformen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. For domstolene har dette ført til et kutt på 16,5 millioner kroner i 2017. Kuttene i budsjettene til domstolene har ført til økt saksbehandlingstid. For sivile saker har dette f.eks. ført til at saksbehandlingen for sivile saker i Gjøvik tingrett økt fra 155 dager i 2015 til 189 dager hittil i 2017. For straffesaker har saksbehandlingstiden gått opp fra 97 i 2015 til 127 dager hittil i 2017. Saksbehandlingstiden skal være på under 90 dager.
De tolv største tingrettene er med i prosjektet som skal digitalisere tingrettene, men ikke mindre tingretter som f.eks. Gjøvik. Omstilling til ny teknologi vil kunne gi mer effektiv saksbehandling i domstolene, men det er ikke mulig å legge om til en digital hverdag med kutt i de årlige budsjettene.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Digitale domstoler er tidenes digitaliseringsprosjekt i domstolene. Jeg mener det er fornuftig at prosjektet i første omgang gjennomføres i de tolv største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Disse domstolene står for om lag halvparten av saksmengden i første- og andreinstansdomstolene, og behandler flertallet av de største straffesakene. Departementet vil ha en dialog med Domstoladministrasjonen (DA) om gjennomføringen av prosjektet og implementering i de øvrige tingrettene. Noe av funksjonaliteten vil imidlertid implementeres i alle tingrettene allerede i første fase.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det til at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er utfordrende for domstolene. Dette har jeg forståelse for. Samtidig forventes det at både små og store domstoler, i likhet med andre statlige virksomheter, finner tiltak som gjør dem mer effektive. ABE-reformen stiller krav om mindre byråkrati i den enkelte virksomhet slik at skattebetalerne får mer igjen for pengene.
DA og den enkelte domstol har over tid gjennomført viktige tiltak for å øke effektiviteten i domstolene. Jeg er kjent med at DA utreder flere nye tiltak, blant annet når det gjelder organisering av regnskapsarbeidet og sentralbordfunksjonen i domstolene, samt omlegging av tjenestene relatert til tvangs- og gjeldssaker. Jeg er trygg på at DA vil fortsette det gode arbeidet med effektivisering av domstolene, både på kort og lang sikt.
Regjeringen har også lagt til rette for betydelig effektivisering og modernisering av domstolene, som også de mindre domstolene tar del i. Som nevnt vil deler av funksjonaliteten i Digitale domstoler tas i bruk i alle tingrettene. I tillegg er det satset på videreutvikling av saksbehandlingssystemet Lovisa og forbedring av den elektroniske samhandlingen i straffesakskjeden. Samlet er det bevilget 208 mill. kroner til disse prosjektene siden 2014.
Det gjennomføres også flere prøveprosjekter i domstolene som vil kunne bidra til effektivisering på sikt, for eksempel hurtigbehandling av straffesaker og opptak av lyd og bilde. Justis- og beredskapsdepartementet er i tillegg i gang med å sette ned et utvalg som blant annet skal se på fremtidig domstolstruktur og det arbeides med endringer i straffeprosessloven.
Jeg har tro på at disse tiltakene samlet vil sette domstolene i langt bedre stand til å behandle både straffesaker og sivile saker innenfor Stortingets mål, parallelt med gjennomføringen av ABE-reformen.
Jeg vil fortsette å følge utviklingen i domstolene i tiden fremover for å sikre at utviklingen går i riktig retning for å unngå at domstolene blir en flaskehals i straffesakskjeden.