Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:938 (2016-2017)
Innlevert: 04.04.2017
Sendt: 04.04.2017
Besvart: 06.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilke trygdeordninger er det statsråden mener "friske ungdommer" frem til nå har oppfylt vilkårene for å motta?

Begrunnelse

29. mars 2017 skrive Høyre på sin Facebookside at:

"nå må alle under 30 år jobbe for å motta trygd. Vi mener det er riktig at friske ungdommer må gjøre en innsats for å motta penger fra det offentlige. Enig?"

Det hele er illustrert med et bilde og link til sak med statsråden. Jeg forutsetter at barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepermisjon o.l. ikke er de trygdeordningene Høyre nå mener en skal være syk for å kunne motta.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Saken det vises til er at det fra 1. januar i år er innført en plikt for kommunene til stille vilkår om aktivitet til mottakere av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven under 30 år. Målet er å styrke den enkeltes muligheter for å få seg jobb og å bli selvforsørget. Ved brudd på vilkår kan stønaden reduseres helt eller delvis, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for dette.
Det er i statsbudsjettet for 2017 satt av 60 millioner kroner til formålet. Forskningen viser at effekten av aktivitetskrav er størst for de som er under 30 år. Vi ser at de ungdommene som det stilles krav til opplever dette som svært positivt.
Som representanten er kjent med finnes det også ordninger i folketrygden, der noen av dem har helserelaterte inngangsvilkår og andre der det ikke er helserelaterte inngangsvilkår. I begrunnelsen til spørsmålet nevnes barnetrygd, kontantstøtte og foreldrepermisjon. Dette er eksempler på ytelser som ikke er helserelaterte, der vilkårene er knyttet opp til forsørgelse av barn. Men saken det refereres til gjaldt altså økonomisk stønad, og aktivitetsplikten som er innført for unge mottakere.