Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:941 (2016-2017)
Innlevert: 04.04.2017
Sendt: 04.04.2017
Besvart: 18.04.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Jeg viser til statsrådens svar på mitt spørsmål 919 om den psykisk utviklingshemmede gutten som ikke ble ferdig utredet i Norge og ble fratatt sin verge urettmessig i nesten ett år før han ble tvangssendt til Afghanistan. Jeg er glad for at statsråden svarer at han ikke er likegyldig, men er forundret over at han ikke viser vilje til å kvalitetssikre sin forvaltning.
Vil statsråden sørge for at behandlingen av saker hvor sårbare enkeltpersoner er involvert kvalitetssikres bedre?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg viser til mine svar på spørsmål nr. 828, 855, 883 og 919 fra representanten, og til mine svar på spørsmål nr. 870 og 915 fra stortingsrepresentant Karin Andersen vedrørende den enkeltsaken som er bakgrunnen for spørsmålet her.
Som jeg tidligere har gitt uttrykk for har jeg, på bakgrunn av den nevnte enkeltsaken, ingen grunn til å betvile at utlendingsmyndighetenes praksis i asylsaker med helseanførsler generelt er i overensstemmelse med gjeldende regelverk og internasjonale forpliktelser. Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å initiere endringer i lovverk eller praksis.
Når det er sagt, vil jeg understreke at jeg er opptatt av at utlendingsforvaltningen arbeider med gode rutiner og kvalitetssikring. Som jeg tidligere har opplyst har Utlendingsnemnda (UNE) utarbeidet en faglig veileder om helsemessige forhold som grunnlag for oppholdstillatelse. Utlendingsmyndighetene har dessuten en generell utredningsplikt i medhold av forvaltningsloven § 17, som også er nærmere omtalt i UNEs veileder.
I Justis- og beredskapsdepartementets instrukser for økonomi- og virksomhetsstyring er både Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE pålagt kvalitetsgjennomganger og målinger som anses nødvendig for å sikre god kvalitet.
UDI foretar årlige kvalitetsmålinger av egen saksbehandling for å undersøke om kvaliteten på saksbehandlingen er tilstrekkelig på utvalgte områder, og de har senest rapportert på dette i sin årsrapport for 2016. UNE har i sin årsrapport for 2016 redegjort for sitt arbeid for tiltak og prosesser som skal sikre god kvalitet.