Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:945 (2016-2017)
Innlevert: 04.04.2017
Sendt: 05.04.2017
Besvart: 07.04.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden be om nye utredninger knyttet til den vernede Heggefjorden i anledning behandling av konsesjonssaken for Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune?

Begrunnelse

Skagerak kraft AS søkte i mai 2014 om konsesjon for å få bygge ut elva Vinda i Øystre Slidre kommune i Valdres i Oppland til et kraftverk med årlig produksjon på omkring 56 GWh elektrisk energi. Etter de store, allerede vedtatte kraftverkene i elvene Otta og Lågen er dette det største av de omsøkte kraftverkene i Oppland i seinere tid. Fra før er mange vassdrag i Øystre Slidre og Valdres blitt bygd ut. Vinda er en av de siste, uberørte vassdragene i Valdres som ikke er regulert for vannkraftproduksjon.
Elva Vinda er ei svært vakker og tiltalende elv med et rikt biologisk mangfold. Den har stor opplevelsesverdi, bl.a. med mange vakre og spektakulære fossefall, og er det sentrale elementet i et populært og mye brukt frilufts- og turområde i en av Norges største hytte- og reiselivskommuner nær Langsua Nasjonalpark, Beitostølen og Jotunheimen.
Fylkesmannen i Oppland har i sin høringsuttalelse uttrykt stor skepsis mot utbygging av Vinda. Særlig alternativ 1 og 2. Den alvorligste virkningen av en utbygging etter de omsøkte alternativene 1 og 2 er etter Fylkesmannens syn at abbor høyst sannsynlig vil spres til Heggefjorden, og etablere en betydelig bestand der.
Fylkesmannens vurdering er at dette vil medføre en stor negativ påvirkning på fiskesamfunnet i Heggefjorden.
Heggefjorden ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag i 1973, begrunnet med innsjøens verdi som landskapselement.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: En søknad om vannkraftutbygging skal behandles innenfor de rammer lovverket fastsetter. Søknaden fra Skagerak Kraft AS om konsesjon til utbygging av Vinda kraftverk ligger nå til behandling i Olje- og energidepartementet. Etter at NVE oversendte innstilling sist høst, har departementet foretatt befaring og avholdt møter i Øystre Slidre. Øystre Slidre kommune har også vært i møte i departementet og gjort rede for de vedtak og de synspunkter som gjør seg gjeldende i denne utbyggingssaken. Prinsippene i naturmangfoldloven legges til grunn for departementets konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Departementet skal sørge for at kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Konsekvensene for ørretbestanden av at abbor følger med driftsvannet ut i Heggefjorden, er omtalt i NVEs innstilling til departementet. Dette er et av de spørsmål departementet vil vurdere nærmere i behandlingen av søknaden.
Jeg håper på forståelse for at jeg ikke kan uttale meg om konklusjonen i saken så lenge den lovbestemte konsesjonsbehandlingen pågår.