Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:951 (2016-2017)
Innlevert: 05.04.2017
Sendt: 06.04.2017
Besvart: 25.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er behov for mer evidens- og kunnskapsbasert praksis innen transfusjonsmedisin. Det har særlig betydning for pasientbehandling og for blodgivere. Helsedirektoratet startet i november 2015 arbeidet med å omarbeide "Veileder for transfusjonstjenesten" til retningslinjer etter metode som følger kunnskapsbasert praksis PICO. Arbeidsgruppen var bredt sammensatt og var kommet godt i gang, men dagen før møtet i januar 2017 ble arbeidet lagt ned.
Vil ministeren sørge for at dette arbeidet blir fullført?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Blodforskriften regulerer all blodbankvirksomhet i Norge, og er basert på EU-direktiver. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til denne, som oppdateres jevnlig, siste gang i mars 2017. Utover de krav som følger av blodforskriften baserer veilederens anbefalinger seg i stor grad på Europarådets "Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components” og WHOs publikasjon "International Travel and Health”.
I 2016 besluttet retningslinjestyret i Helsedirektoratet å starte opp arbeid med retningslinje innen transfusjonsmedisin for å sikre en bred og grundig utredning av fagområdet og gjøre innholdet mer anvendelig. Flere forberedelser ble gjort, blant annet med utforming av PICO-spørsmål, litteratursøk og etablering av arbeidsgruppe.
Som det framgår er det Helsedirektoratet som har initiert arbeidet med retningslinjen, og de har nå har stilt arbeidet i bero. Direktoratet må selv prioritere innenfor gjeldende rammer, men de har informert om at en gjenopptagelse av retningslinjearbeidet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. Departementet tar dette til etterretning.