Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:955 (2016-2017)
Innlevert: 06.04.2017
Sendt: 06.04.2017
Besvart: 18.04.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Aust- og Vest-Agder er søkt sammenslått. Et krav fra fylkene for sammenslåing, er at alle statlig arbeidsplasser fylkene skal betjene, skal legges til nåværende Arendal og Aust-Agder.
Kan kommunalministeren garantere at alle fremtidige statlige arbeidsplasser, som f.eks. Navs fylkeskontor, legges til nåværende Aust-Agder, og kan ministeren garantere at også fremtidige regjeringer vil følge opp kravet om at statlige arbeidsplasser i et samlet Agder skal legges til gamle Aust-Agder?

Begrunnelse

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har samlet søkt om å kunne slå seg sammen til ett fylke. Søknad ble sendt inn etter at noen av mine partikolleger brøt med flertallet i eget fylkesparti, slik at det denne gang ble flertall på fylkestinget i Aust-Agder, og derav kunne det søkes om sammenslåing av fylkene.
Før dette skjedde hadde det vært utarbeidet en samarbeidsavtale, en rapport kalt "En ny region Agder", med bl.a. avklaring av hvordan nåværende og fremtidige arbeidsplasser skulle fordeles.
Kommunale og fylkeskommunale arbeidsplasser skulle legges til Kr.sandsområde og/eller Vest-Agder, mens alle statlige arbeidsplasser så som Fylkesmannsembete, NAV mm skulle legges/flyttes til Arendalsområdet og/eller Aust-Agder. Nye statlige arbeidsplasser skal også legges dit.
I avtalen fylkene imellom, og med bakgrunn i at de blir slått sammen, står det på side 83 punkt 2 følgende:

"Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltaks om mulig i Arendal/Aust-Agder."

Videre står det i punkt 4.

"Statlige arbeidsplasser som nå er lokalisert i begge fylker, flyttes til Arendal/Aust-Agder. Til sammen gir dette en overvekt av nye arbeidsplasser i Aust-Agder."

Etter at avtalen ble undertegnet i begge fylker, og søknad sendt inn til departementet, ser vi allikevel at statlige arbeidsplasser blir lagt til Kr.sand.
Jeg ser med bekymring på utviklingen dette kan få for det fylket jeg er valgt inn på Stortinget for, og ønsker derfor å få svar på mine spørsmål slik at vi kan se om avtalen fylkene imellom er forutsigbar.
Ut fra den rapporten som er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra begge fylker, er vi av den klare oppfatning at alle statlige arbeidsplasser skal legges til nåværende Aust-Agder. Søknad om sammenslåing av fylkene er sendt inn med dette kravet, eller med den forutsetning. Dersom kravet ikke blir oppfylt, kan jeg ikke se at det på annen måte enn at søknaden trekkes tilbake.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, ba stortingsflertallet regjeringen om å drøfte tiltak i meldingen om det nye regionnivået, for å sikre at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres i hele landet. Dette for å styrke vekstkraft i alle regioner og bygge opp under eksisterende kompetansemiljø. I følge Meld. St. 22 (2015-2016) om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, kan regionalt folkevalgt nivå bidra med viktige vurderinger av ulike lokaliseringsalternativer. Det vil bli vurdert om det skal utarbeides egne bestemmelser om dette i Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.
Regjeringen har sammen med Venstre utarbeidet en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vil bidra til å styrke arbeidsmarkedet i hele landet, og skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn. Dette vil bidra til å spre makt og bygge regional vekstkraft bl.a. med statlige virksomheter. Regjeringen legger til grunn at den statlige lokaliseringspolitikken skal bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet.
I tiden fremover skal vi se nærmere på en rekke etater og virksomheter, for å se hvilke oppgaver, funksjoner og enheter som planlegges eller vurderes omlokalisert. Vurderingene skal være i tråd med utredningsinstruksen og i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Hensynet til regionale arbeidsmarkeder og behov er et viktig hensyn i den sammenheng.
Jeg har et ansvar for den samlede statlige lokaliseringspolitikken, og samarbeider nært med andre departementer på dette feltet. Regjeringen er opptatt av å sikre en god balanse i fordelingen av statlige arbeidsplasser rundt om i landet, slik at disse arbeidsplassene kan bidra positivt til utviklingen av regionale arbeidsmarkeder. Jeg er enig i at det er viktig å bidra til en god balanse i de nye fylkene. Derfor besluttet vi å legge det samlede Fylkesmannsembetet for Agder til Arendal, som en følge av beslutningen om å slå sammen Aust og Vest Agder.