Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:960 (2016-2017)
Innlevert: 06.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 20.04.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i to saker opphevet kommunale vedtak om bruk av motorferdselforskriftens unntaksbestemmelser om tillatelse til kjøring med snøscooter dersom søker påviser et særlig behov. Den ene saken gjelder mulighet for bruk av snøscooter ved sporing av bjørn i kommunene Tydal, Selbu og Holtålen. Den andre saken gjelder scootertur for pensjonister over Rensfjellet i Selbu.
Mener statsråden at fylkesmannens vedtak er i samsvar med regjeringens mål om å begrense statlig overstyring av kommunene?

Begrunnelse

I motorferdselforskriftens § 6 heter det at:

"I unntakstilfeller kan kommunestyret -eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring ut over § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte."

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har den siste tiden opphevet kommunale vedtak fra Tydal, Selbu og Holtålen om bruk av snøscooter for å spore bjørneaktivitet på vårsnø. I brevet om oppheving av vedtakene fra fylkesmannen heter det:

"Spørsmålet i denne saken er om bruk av snøscooter som omsøkt er nødvendig, eller om sporing av bjørn kan løses ved å gå på ski eller truger."

I en annen sak har fylkesmannen opphevet Selbu kommunens tillatelse til å by medlemmene av Selbu Pensjonistforening tur med snøscooter for å oppleve tur til Rensfjellet.
Fylkesmannens oppheving av de kommunale vedtakene oppleves som en svært restriktiv og uheldig tolking av § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark.
Vedtakene er også klart i strid med regjeringens uttrykte mål om å begrense overstyringen av kommunene. Det er derfor behov for at statsråden avklarer sitt syn på fylkesmannens inngripen i de nevnte sakene.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: De vedtakene som representanten viser til, er enkeltvedtak. For slike vedtak gjelder visse kriterier både etter forvaltningsloven og etter naturmangfoldloven som må være oppfylt for at de skal være innenfor lovens rammer og dermed gyldige. Blant annet plikter kommunen i sine vedtak å redegjøre for og å synliggjøre kunnskapen om og virkningene et tiltak vil få for naturmangfold, og hvordan en har kommet fram til resultatet i den konkrete saken. Disse vurderingene må komme tydelig fram i selve vedtaket.
Når det gjelder vedtakene om bruk av snøscooter ved sporing av bjørn i kommunene Tydal, Selbu og Holtålen, fremgår det av Fylkesmannens opphevelsesvedtak at kommunene ikke har oppfylt kravene jeg nevner over i sine vedtak. Fylkesmannens opphevingsvedtak er således en kontroll av om kommunenes vedtak er lovlige, jf. kommuneloven § 59. Dette innebærer bl.a. at kommunens skjønnsutøvelse må være innenfor de rammene lovverket setter.
Fylkesmannen forklarer i sitt opphevingsvedtak hva som mangler i kommunens vedtak. Jeg har fra fylkesmannen blitt informert om at vedtakene ikke har blitt påklaget, og at de aktuelle kommunene på bakgrunn av fylkesmannens opphevelse har truffet nye vedtak om bruk av snøscooter for sporing av bjørn. Fylkesmannen vurderer lovligheten av de nye vedtakene fortløpende.
Jeg kjenner ikke til innholdet i kommunenes vedtak og har ikke foretatt noen vurdering av dem. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid minne om at sporing av vilt som hovedregel skal skje uten bruk av motorkjøretøy. Det følger av forskrift om bruk av motorferdsel i utmark at bruk av motorkjøretøy i forbindelse med sporing bare kan skje i unntakstilfelle der det kan påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Behovet skal vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til målet om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum. Også annet regelverk kan være til hinder for slik aktivitet, slik som naturmangfoldloven § 15 og forbudet der mot unødig jaging av viltlevende dyr.
Når det gjelder vedtaket om pensjonisttur legger jeg til grunn at representanten sikter til Fylkesmannens avslag 14. mars 2017 på søknad om gruppetur med 15-20 snøscootere i Samsjøen naturreservat. Fylkesmannens har behandlet søknaden i kraft av sin rolle som forvaltningsmyndighet for naturreservatet. Det er med andre ord ikke noe kommunalt vedtak som er overprøvd i dette tilfellet. Jeg vil dessuten vise til at Fylkesmannen i vedtaket også påpeker at det i denne saken bør ligge til rette for å legge kjøretraséen utenom/ovenfor Samsjøen naturreservat, slik at turen kan gjennomføres selv om den ikke går innom reservatet. Fylkesmannens avslag er etter det jeg har fått opplyst ikke påklaget.