Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:978 (2016-2017)
Innlevert: 07.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Besvart: 19.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Vil statsråden revurdere regjeringens beslutning om å ta utbetalingsslippen fra de av landets pensjonister som ikke behersker internett, og gjøre det valgfritt å få den på papir for de som finner det nødvendig?

Begrunnelse

Statsråden hindrer pensjonister i å få oversikt over sin økonomi ved å frata pensjonister slippen sin på papir. I en artikkel på nettstedet Fri fagbevegelse forteller Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg at det er 400 000 personer i Norge som ikke har nettilgang og at så mange som 820 000 nordmenn er hjelpeløse på nett. Den digitale kløfta gjør det høyst nødvendig at utbetalingsslippen for pensjon kan mottas på papir for de som ønsker det. Dette krever 20000 personer i en underskriftskampanje initiert av Pensjonistforbundet.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I tråd med mine tidligere svar til representanten Kirsti Bergstø (SV) 5.12.16, representanten Rigmor Aasrud (A) 8.12.16, representanten Karin Andersen (SV) 2.02.17 og representanten Erlend Wiborg (FrP) 29.03.2017, vil jeg igjen presisere at digital nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med både innbyggere og næringsliv. Dette er stadfestet i eForvaltningsforskriften og er et viktig prinsipp i Regjeringens digitaliseringsstrategi.
I mine svar har jeg lagt vekt på at alle vedtak og nye opplysninger som er å betrakte som "viktige meldinger" i henhold til eForvaltningsforskriften fortsatt skal sendes skriftlig til personer som ikke er digitale brukere eller som har reservert seg mot å motta digital post. Månedlige utbetalingsmeldinger som ikke inneholder ny informasjon sammenlignet med foregående måneds utbetalingsmelding, anses ikke å være en "viktig melding" som krever at meldingen sendes som post til de som har reservert seg eller ikke er digitale brukere. Arbeids- og velferdsetaten vil imidlertid alltid sende melding dersom ytelsen endrer seg utover reguleringer og satsendringer og vil fortsatt sende årsoppgave til brukerne. Har brukerne reservert seg mot digital post, vil de få årsoppgaven og slike meldinger om endringer i posten.
Ved å bruke tjenesten Ditt NAV på nav.no kan alle pensjonister og uføretrygdede finne utbetalings-informasjon og få en oversikt over tidligere utbetalingsmeldinger. De som ikke har PC, elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, kan henvende seg til NAV kontaktsenter og få disse utbetalingsopplysningene lest opp.
I enkelte tilfeller kan brukeren be om utskrift av utbetalingsmeldingen. Veilederen ved Nav kontaktsenter vil sammen med den som ringer vurdere om det er behov for en utskrift i det enkelte tilfelle. Slike behov vil for eksempel være om brukeren har behov for dokumentasjon til en lånesøknad eller for å klage ved mulig feilutbetaling.
Jeg har bedt Arbeids- og velferdsetaten om å opptre smidig overfor de som henvender seg til NAV kontaktsenter. Dette har Arbeids- og velferdsdirektøren forsikret meg om at de vil være.
Departementet vil følge opp dette i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.