Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:983 (2016-2017)
Innlevert: 18.04.2017
Sendt: 18.04.2017
Besvart: 24.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Runar Sjåstad (A)

Spørsmål

Runar Sjåstad (A): Vil statsråden stoppe den planlagte nedleggelsen av Vardø Radio?

Begrunnelse

Det er gjennom media blitt kjent at Telenor vil legge ned kystradiostasjonen Vardø Radio, som er samlokalisert med Kystverkets trafikkovervåkningssentral. Begrunnelsen oppgis å være at digitalisering gir muligheter for å sentralisere og effektivisere. Dette grepet går imidlertid på tvers av myndighetenes arbeid gjennom mange år med å sentralisere viktige oppgaver knyttet til beredskap, sikkerhet og overvåkning av havområdene til nettopp Vardø. Det har vært et politisk mål at kompetansen knyttet til forvaltning og beredskap i nordområdene skal styrkes gjennom større tilstedeværelse i nord. Nedleggelsen av kystradioen i Vardø går på tvers av denne målsetningen, og bidrar til å svekke det robuste fagmiljøet man gjennom mange år har bygget opp i Vardø.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg viser til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 946, 956, 962 og 977 om samme tema.
Telenor ASA har nylig orientert Justis- og beredskapsdepartementet (JD)om at selskapet har startet et arbeid med en fullstendig oppgradering og modernisering av gammel infrastruktur langs kysten. Dette vil gi en betydelig mer robust, fleksibel og effektiv drift, med færre og større kystradiostasjoner. Telenor opplyser videre at dette vil gi økt sikkerhet for tjenesten.
Telenor meddelte JD høsten 2015 at de så et behov for å foreta store investeringer for å opprettholde ytelsene til nød- og sikkerhetstjenesten (SSO). Det var etter deres vurdering et behov for investering i Kystradioen knyttet til oppgradering av teknisk infrastruktur for å håndtere økt driftsrisiko. I motsetning til i dag, vil moderniseringen medføre at en nå får gode reserveløsninger dersom noe av infrastrukturen skulle falle ut.
JD hadde ingen motforestillinger mot denne oppgraderingen, da den er i tråd med gjeldende avtale mellom Telenor og JD.
JD har en skriftlig avtale med Telenor fra 27.01.2000 som gir klare krav om hvilke ytelser for leveransen av nød- og sikkerhetstjenesten som Telenor v/Kystradioen skal gi. Disse vil bli videreført med ny organisering.
De to kystradiostasjonene som Telenor opplyser skal videreføres, er i dag samlokalisert med Hovedredningssentralene (HRS)på Sola og i Bodø. Disse kystradiostasjonene vil bli styrket med til sammen 12 personer, og skal fortsatt ha kontinuerlig tilstedevakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året, i operativt samarbeid med HRS.
Lokalkunnskap har i kystradiosammenheng i løpet av de siste tiårene blitt mindre betydningsfullt i beredskapsøyemed, da nye moderne tekniske løsninger kan erstatte dette. Likevel ønsker Telenor å styrke kystradioene på Sola og i Bodø med personell fra de stasjonene som skal automatiseres, slik at lokalkunnskapen også delvis vil blir ivaretatt.
Hovedredningssentralene (HRS) opplyser at de ikke har motforestillinger mot den moderniseringen som pågår. Tvert imot er de svært positive og vil arbeide for at kystradioene nå kan integreres enda tettere opp mot HRS.
Jeg føler meg svært trygg på at moderniseringen av Kystradioen vil være til det beste for all ferdsel til sjøs.