Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:986 (2016-2017)
Innlevert: 18.04.2017
Sendt: 19.04.2017
Besvart: 24.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil Justis- og beredskapsministeren gjøre for å sørge for at personer og firmaer med uredelig hensikter ikke kan fortsette å legitimere pengekrav gjennom å misbruke ordningen med forliksrådene?

Begrunnelse

Bladet «Kapital» avslørte følgende i siste utgave før påske:

«På vegne av kunder i en rekke skatteparadiser har tvilsomme inkassobyråer innkassert et hundretalls millioner kroner på å spy ut fakturaer for pornokjøp og feilparkering – som mottagerne bestrider. Ulovlige krav kan ha blitt “hvitvasket” gjennom Forliksrådet, som har behandlet cirka 50.000 omstridte krav bare fra to av selskapene. I kjølvannet ligger et hav av gjeldsofre. Finanstilsynet har nå avskiltet to av selskapene og politianmeldt ett, men politiet har bare henlagt saken.»

Spørsmålsstiller mener denne typen misbruk forliksråd og rettssystem, dersom fremstillingen i Kapital er korrekt, utgjør et stort rettssikkerhetsproblem for forbrukerne. Det er sterkt uheldig dersom offentlige ordninger bidrar til å legitimere svindel eller økonomisk kriminalitet.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er enig med representanten i at det er sterkt uheldig dersom offentlige ordninger bidrar til å legitimere svindel eller økonomisk kriminalitet. Derfor er jeg i likhet med min forgjenger tidligere Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen opptatt av at forliksrådene skal ha prosessuelle regler som sikrer rettssikkerheten og ikke kan misbrukes, og viser i den forbindelse til svar 19. mai 2016 på representantens spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1070 vedrørende samme tema.
Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksfeltet hører under påtalemyndigheten som ledes av riksadvokaten. Påtalemyndigheten er i sin behandling av enkeltsaker uavhengig og kan ikke instrueres av meg som statsråd. Det rapporteres heller ikke til departementet om behandlingen av enkeltsaker eller om de vurderinger som gjøres i slike. Jeg er derfor både av formelle og faktiske årsaker avskåret fra å kommentere den saken som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet.
Jeg vil imidlertid peke på at det er utarbeidet en nasjonal strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Strategien inneholder tiltak rettet mot bekjempelse av hvitvasking.
Forliksrådsrådene er meklingsinstitusjoner som i enkelte tilfeller kan avsi dom og mange tvistesaker får sin endelige løsning gjennom behandling i forliksrådet. Forliksrådene er derfor viktig for rask og rimelig tvisteløsning mellom parter i sivile tvister. Samtidig avlaster forliksrådene de ordinære domstolene slik at vi unngår at mange småsaker i tingrettene med den virkning det ville få for kapasitet og saksbehandlingstid der. En dom i forliksrådet gir kreditor det nødvendige grunnlaget for å få tvangsinndrevet gjeld på en relativt rimelig måte for både kreditor og debitor. Det er viktig for samfunnet at kreditorer relativt raskt kan få inndrevet sine rettmessige krav.
Dersom en innklaget debitor ikke inngir tilsvar til en forliksklage eller unnlater å møte til innkalling i forliksrådet, vil det kunne avsies fraværsdom. Tilsvar kan inngis ved å krysse av på et skjema at man ikke godtar klagerens krav. Det er ikke urimelig at en som faktisk mottar pålegg om tilsvar og velger å ikke besvare dette får en fraværsdom mot seg.
Forliksrådets dokumenter forkynnes som hovedregel i vanlig brev uten mottaks-kvittering. Dersom en kreditor bevisst eller ubevisst oppgir feil adresse til innklagede og forliksrådet ikke sørger for å sjekke at adressen er korrekt, vil det kunne medføre at det feilaktig avsies fraværsdom. Det er imidlertid vanskelig å si i hvor mange tilfeller det uriktig avsies fraværsdom. Uansett omfang er slike saker uheldige.
Dersom pålegg om tilsvar eller innkalling til forliksrådet er sendt til feil adresse, vil en avsagt fraværsdom anses som en «nullitet», dvs. at den ikke har rettsvirkning, jf. avgjørelsen Rt. 2014 side 328 fra Høyesteretts ankeutvalg. Det er likevel klart at en slik fraværsdom vil kunne medføre betydelige problemer for en innklaget.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. juni 2016 en utredning om forslag endringer i domstolloven på høring med frist 1. november 2016. I utredningen foreslås det å gå bort fra dagens særregler om at forliksrådets dokumenter kan postforkynnes uten mottakskvittering. I utredningen er det som et alternativ foreslått at man gjeninnfører adgangen til å begjære oppfriskning overfor fraværsavgjørelser avsagt av forliksrådet. Høringsinstansene har ulike oppfatninger om disse spørsmålene.
Spørsmålene knyttet til forkynnelse av forliksrådsdokumenter og oppfriskningsadgang er nå til behandling i departementet som en del av oppfølgingen av høringen. Som ledd i dette vil det også bli vurdert hvorvidt det vil være hensiktsmessig å innføre digital forkynning av slike dokumenter.
Jeg tar sikte på å komme frem til en løsning som avhjelper problemene med dagens ordning uten at dette blir unødvendig kostbart eller innebærer for store hindringer for at kreditorer på en effektiv måte skal kunne inndrive rettmessige krav.