Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:987 (2016-2017)
Innlevert: 19.04.2017
Sendt: 19.04.2017
Besvart: 02.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvordan vil dette påståtte milliardløftet fordele seg på ulike konkrete tiltak pr. år og til sammen frem til 2021, og hvor stor del av dette er friske midler?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) "opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) har Kristelig Folkeparti skrevet følgende på sin Facebookside:
"Krf har fått på plass en opptrappingsplan som blir et milliardløft for å beskytte barn fra vold og overgrep."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen foreslo en tverrdepartemental satsing på 176 mill. kroner knyttet til opptrappingsplanen i 2017. Satsingen omfatter:
•6,5 mill. kroner til bedre behandlingstilbud til overgripere
•5 mill. kroner til økt kompetanse i helsetjenesten om vold mot barn
•5,5 mill. kroner til å utrede forløp for voldsutsatte og forløp for overgripere
•5 mill. kroner til å følge opp forskning i opptrappingsplanen
•4 mill. kroner til økt kompetanse i familieverntjenesten om vold
•7 mill. kroner til foreldrestøttende tiltak
•5 mill. kroner til Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn
•19 mill. kroner til styrking av offeromsorgen
•15 mill. kroner til styrking av Statens barnehus mv.
•10,9 mill. kroner til dialoggrupper mot vold i asylmottak
•35 mill. kroner til økt innsats mot mobbing
•4 mill. kroner til deltakelse i EU kids online-undersøkelse
•3 mill. kroner til informasjon til befolkningen om vold og overgrep og til følgeevaluering av planen
•1 mill. kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler
•50 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 er begrunnet med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjonene
I budsjettforliket ble innsatsen styrket ytterligere med 338,2 mill. kr:
•35 mill. kroner til statens Barnehus
•30 mill. kroner til Kriposseksjon for seksuallovbrudd, internettrelaterte overgrep samt seksjon for etterretning til bekjempelse av menneskehandel
•50 mill. kroner til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn
•13,2 mill. kroner til medisinske undersøkelser på barnehusene
•150 mill. kroner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
•5 mill. kroner til hjelpetilbud for unge overgripere, og til strategi for barn og unges psykiske helse
•2 mill. kroner til incestsentrene
•10 mill. kroner til Alternativ til vold
•9 mill. kroner til Stine Sofie senteret
•25 mill. kroner til kapasitetsøkning i familievernet på de offentlige kontorene og flere barnesamtaler
•9 mill. kroner til kapasitetsøkning i familievernet på de kirkelige kontorene og flere barnesamtaler

Samlet satsing i 2017 er dermed 514,2 mill. kroner
Regjeringen har forpliktet seg til å trappe opp innsatsen mot vold og overgrep ytterligere i planperioden. Regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i planen.