Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:991 (2016-2017)
Innlevert: 19.04.2017
Sendt: 20.04.2017
Besvart: 21.04.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Kan jeg med dette be om en kort orientering om status i arbeidet med oppfølging av forslaget i Prop. 58 L (2016-2017) Endringar i barnelova, om at en fjerdedel av barnets inntekt over 68 850 kroner (45 ganger forhøyet bidragsforskott) skal gå til fradrag i det fastsatte bidraget?

Begrunnelse

Jeg viser til Prop. 58 L (2016-2017) Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år), som er oversendt Stortinget for behandling denne vårsesjonen. Det er i lovproposisjonen redegjort for at forslagene til lovendringer er en del av en helhetlig gjennomgang av reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i barneloven med forskrifter. Den samlede gjennomgangen har resultert i forslag til endringer i både lov og sentrale bestemmelser i forskrift. i Kapittel 6 i lovproposisjonen er det gitt en kortfattet framstilling av forslagene til forskriftsendringer, hvilke forslag som vil bli fulgt opp og hvilke forslag det vil bli arbeidet videre med. Dette danner bakgrunn for spørsmålet om oppfølging av dette konkrete forslaget.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Ved gjennomgangen av ordningen med bidrag etter fylte 18 år, har det vært et mål å sikre mer treffsikre bidrag. Formålet med det modererte forslaget til forskriftsendring som representanten Harberg viser til, har vært å tydeliggjøre at foreldre fortsatt har hovedansvaret for forsørgelsen av ungdommen gjennom videregående opplæring, samtidig som ungdommen gis et økt ansvar for egen forsørgelse.
På den annen side er det slik at regjeringen har endret sosialtjenesteloven slik at ungdoms inntekt ikke tas med i utmåling av økonomisk stønad til foreldrene. Dette er gjort av både sosialpolitiske grunner, og også fordi det vil styrke ungdoms motivasjon for arbeid. Regjeringen har derfor, etter en helhetlig og fornyet vurdering i etterkant av fremleggelsen av Prop 58 L (2016-2017), kommet til at forslaget om at en fjerdedel av barnets inntekt over 68 850 kroner (45 ganger forhøyet bidragsforskott) skal gå til fradrag i det fastsatte bidraget, likevel ikke vil bli fulgt opp gjennom endring i forskrift.