Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:993 (2016-2017)
Innlevert: 20.04.2017
Sendt: 20.04.2017
Besvart: 28.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvilke faglige- og rehabiliteringsmessige hensyn ligger til grunn for å ikke videreføre denne ordningen, og hvilke tiltak skal eventuelt sikre fortsatt Nav tjenester ved Hof fengsel?

Begrunnelse

Ledelsen ved Hof fengsel har sendt bekymringsmelding til fylkesmannen fordi et tiltak med Nav i fengsel ikke videreføres i Hof fengsel. Det pekes på det nødvendige arbeidet Nav gjør i forhold til tilbakeføring nå settes tilbake. Regjeringen fjernet tilbakeføringsgarantien, andelen Nav ansatte/innsatt er gått ned.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: God tilbakeføring og integrering i samfunnet etter gjennomført straff forebygger utenforskap, fremmer deltakelse i arbeidslivet og hindrer kriminalitet. Dette er et viktig arbeid som forutsetter at det utvikles et godt samarbeid mellom ulike statlige myndigheter og den enkelte kommune.
Alle innsatte i fengsler skal ha tilgang tjenester fra arbeids- og velferdsforvaltningen i samsvar med deres rettigheter etter blant annet folketrygdloven og sosialtjenesteloven. Arbeids- og velferdsetaten og Kriminalomsorgen inngikk en sentral samarbeidsavtale i 2014 om representasjon av NAV-veileder i fengsel. Representasjonen skal baseres på lokale forhold, som for eksempel størrelsen på fengselet, sammensetningen av innsatte og lignende. Dette innebærer at ved enkelte fengsler er NAV-veileder tilstede på faste tidspunkter, mens veiledere møter opp etter behov i andre fengsler.
Representant Henriksen stiller spørsmål om arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester ved Hof fengsel. Jeg har fått opplyst at selv om NAV-veileder ikke lenger møter på faste tidspunkt i Hof fengsel, så møter veileder opp i fengselet ved behov. Jeg har videre fått opplyst at Arbeids- og velferdsetaten har hatt et forsøk ved dette fengselet over en 2-årsperiode og som nå er avsluttet, og som jeg antar at er dette som det siktes til i spørsmålet. En av erfaringene fra dette forsøket er at det er vanskelig å få til medfinansiering fra kommunene, særlig i tilfeller der mange av de som løslates fra fengselet hører hjemme i andre kommuner enn der fengselet er lokalisert.
Jeg kan opplyse om at det nå pågår et arbeid hvor fem departementer skal se på tiltak for å styrke samordningen i tilbakeføringsarbeidet og motvirke glippsoner i arbeidet med tilbakeføring av innsatte etter gjennomført straff.
Jeg kan videre opplyse om at ordningen med NAV-veileder i fengsel nå evalueres. Formålet med evalueringen er blant annet å vurdere om de innsattes rett til tjenester blir ivaretatt og hvordan samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsetaten og Kriminalomsorgen fungerer. Det er ventet at sluttrapport vil foreligge i november 2017. Da vil vi ha grunnlag for å vurdere om det er behov for endringer og tiltak for å bedre samhandlingen mellom forvaltningspartene og bedre tilgjengeligheten til arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til innsatte.