Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:997 (2016-2017)
Innlevert: 21.04.2017
Sendt: 21.04.2017
Besvart: 27.04.2017 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva har statsråden gjort konkret for å sikre at kondemnerings- og innovasjonslånsordningene bidrar til fornyelse av flåten og når vil en mer treffsikker ordning tre i kraft?

Begrunnelse

For over to år siden anmodet Stortinget regjeringen om å vurdere en midlertidig vrakpantordning for skip for å bidra til fornyelse og økt miljøvennlighet i nærskipsflåten og støtte målet om mer gods over på sjø. For over ett år siden lanserte regjeringen en kondemneringsordning for skip og en innovasjonslånsordning for å bidra til flåtefornyelse, men ordningen har ikke fungert. I den nylig fremlagte Meld. St. 27 (2016-2017) skriver regjeringen at «ingen prosjekter har fått tilsagn i 2016.».
Det nytter lite med ordninger som ingen bruker, og vi må kunne forvente en rask oppfølging av dette.
I behandlingen av statsbudsjettet var det en samlet komite som igjen pekte på viktigheten av ordningnen og flere muligheter for å gjøre den mer treffsikker:

«Komiteen viser til at en innovasjonslåneordning vil være et viktig bidrag for flåtefornyelse i nærskipsfartsflåten, men merker seg at dagens ordning bare finansierer nybygg. Komiteen mener det må vurderes å utvide ordningen til også å gjelde annenhåndskjøp av moderne skip.
Komiteen har registrert at det er kommet flere innspill til justeringer av kondemneringsordningen etter at den trådte i kraft, og mener flere av forslagene er fornuftige. Komiteen understreker at det er avgjørende at ordningen innrettes slik at den blir mer tilgjengelig for næringen, og at den er treffsikker for å nå målene man har satt. Komiteen har merket seg at regjeringen er i gang med å vurdere justeringer av ordningen for at den bedre skal treffe de behov som foreligger, og støtter dette.»

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen etablerte i 2016 en ny ordning for kondemnering av gamle skip i nærskipsfarten. Formålet er å bidra til grønn omstilling av nærskipsfartsflåten ved å stimulere til fornying av en tildels gammel og utdatert nærskipsfartsflåte.
Det er gledelig å se at det er interesse for kondemnerings- og innovasjonslåneordningene, og at både næringen og opposisjonen deler regjeringens intensjon om å innrette finansielle virkemidler til miljørettet flåtefornyelse i nærskipsfarten.
Jeg har merket meg næringens synspunkter på kriteriene for kondemneringsordningen, og komiteens innstilling til statsbudsjettet som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Botten.
Jeg orienterte Stortinget i november 2016 om at NFD i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Innovasjon Norge vil foreta en gjennomgang av kriteriene for kondemnerings- og innovasjonslåneordningene.

I desember 2016 mottok jeg Stortingets verbalvedtak:

"Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av ordningen med tilskudd til kondemnering av skip til også å omfatte nedbygging av kapasitet i utvalgte segmenter. Kondemneringstilskuddet kan da utbetales umiddelbart, men mottakeren skal forplikte seg til å benytte et tilsvarende beløp til kontrahering av miljøvennlige nybygg som bidrar til å trekke den maritime næringen i retning av lavutslippssamfunnet i tråd med gjeldende kriterier for kondemneringstilskuddet."

Vi er i gang med å gjennomgå kriteriene for kondemnerings- og innovasjonslåneordningene i lys av innspill fra Stortinget og fra næringen. Det er viktig at også eventuelle nye/endrede kriterier for ordningene er i samsvar med EUs regler for offentlig støtte. Samtidig er det ønskelig å se til at kondemnerings- og innovasjonslåneordningene innrettes slik at de kan fungere etter hensikten.
Jeg ønsker å avslutte gjennomgangen så snart som mulig og næringen vil bli informert på vanlig måte når resultatet av denne foreligger.