Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1000 (2016-2017)
Innlevert: 21.04.2017
Sendt: 24.04.2017
Besvart: 28.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvordan vil statsråden sikre at fylkeskommunene og eventuelt andre etater utfører nødvendig kontroll av vilkårene for løyveinnehaverne slik at en sikrer like konkurransevilkår for taxinæringen?

Begrunnelse

Fylkeskommunene har som kjent ansvaret for kontroll av at innehavere av taxiløyver følger de vilkårene som er satt. Praksisen av dette vil derfor variere landet over. Likevel er det overordnet viktig, uavhengig av hvor i landet man er at konkurransevilkårene er like for de som innehar løyve innenfor de enkelte løyvedistrikt. Det er et overordnet ansvar.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Løyveordningen for drosjer er per i dag behovsprøvd, og etter yrkestransportloven er det fylkeskommunene/Oslo kommune som har ansvaret for behovsprøvingen, tildeling, kontroll og oppfølging av løyveordningen. Antallsreguleringen av løyver tar sikte på å begrense konkurransen, og den offentligrettslige reguleringen av drosjenæringen i yrkestransport- lovgivningen har som hovedformål å sikre tilbudet til publikum, bl.a. ved pålegg om kjøreplikt. For øvrig drives næringen av selvstendig næringsdrivende, etter vanlige markedsmessige prinsipp.
Den som skal få tildelt drosjeløyve må oppfylle fastsatte krav til vandel, teoretisk faglig kompetanse og må kunne stille en økonomisk garanti. Disse kravene må være oppfylt ved tildeling og så lenge vedkommende innehar løyve, i likhet med det som gjelder andre typer løyver uten behovsprøving. Det er løyvemyndighetens oppgave å påse at disse kravene er oppfylt. Når det gjelder kravet til økonomi må løyvehavere legge frem en bankgaranti, og løyvemyndigheten vil få underretning fra bank- eller finansinstitusjon om garantien sies opp. Den som vil ha løyve må legge frem politiattest som dokumentasjon for tilfredsstillende vandel. Oppfølgingen av at vandelskravet er løpende oppfylt er basert på varsling fra politiet, som kan gi grunnlag for tilbakekall av løyve.
Den lokale behovsprøvingen av drosjeløyver er bakgrunnen for at vi har 19 fylkeskommunale løyvemyndigheter for drosjer og ikke én samlet løyvemyndighet som for gods- og turbilløyver. Det åpner for at man kan få forskjellige skjønnsmessige vurderinger av konsekvensene av brudd på lokalt regelverk knyttet til behovsprøvingen, for eksempel brudd på kjøreplikten, krav om drosje som hovederverv o.l. Drosjeløyver har først og fremst en lokal funksjon, og det forutsettes at løyvemyndigheten i henhold til forvaltningsretten behandler løyvehavere innenfor sitt område likt.