Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1010 (2016-2017)
Innlevert: 24.04.2017
Sendt: 25.04.2017
Besvart: 27.04.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Regjeringens satsing på anbudsutsettelse av arbeidsmarkedstiltak har møtt kritikk. Varodd A/S i Kristiansand kan dokumentere gode resultater, men mistet 40 % av tiltaksplassene da kontraktene gikk til bedrifter som ikke har vært etablert i landsdelen og ikke kjenner det lokale arbeidsmarkedet. Resultat er økte ventelister for arbeidsretta tiltak og ubenyttet kapasitet i attføringsbedriftene.
Mener statsråden det er riktig at kommersielle får oppdrag på bekostning av offentlige og at resultater ikke vektlegges?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Målet med å bruke anbudskonkurranse i anskaffelsen av avklarings- og oppfølgingstjenester er å ta i bruk kompetanse og bredde i de ulike tjenestene som finnes slik at flere kommer i arbeid. I en anbudskonkurranse er det de beste tilbyderne som får oppdraget. Ved bruk av anbudskonkurranser må bedriftene med jevne mellomrom dokumentere og vise i praksis at man er i stand til å levere kvalitativt gode arbeidsmarkedstjenester som gir resultater. Anbudsutsetting sikrer at ulike leverandør- og kompetansemiljøer kan konkurrere på like vilkår. Leverer man ikke gode nok tjenester, vinner man ikke nye anbud.
Det ligger en grundig prosess bak utvelgelsen av leverandører i en anbudskonkurranse. Flere typer leverandører benyttes, og mange attføringsbedrifter er blant vinnerne. I Vest-Agder er det bl.a. inngått avtale med attføringsbedriften Fretex, Adecco og Oppfølgingsenheten Frisk. På landsbasis er om lag halvparten av avtalene inngått med attføringsbedrifter. Det er derfor ikke grunnlag for hevde at kommersielle aktører får oppdrag på bekostning av gode attføringsbedrifter.
Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at bedriften Varodd AS leverte en klage på tildelingen av de nye rammeavtalene. Et av punktene i klagen var at NAV Vest-Agder ikke vektla hva Varodd tidligere hadde levert på dette området.
Av hensyn til likebehandling av tilbydere, ble det i denne anbudskonkurransen ikke stilt krav om at tilbydere nødvendigvis skulle ha tidligere erfaring med å levere de aktuelle arbeidsmarkedstjenestene. Varodd AS samarbeider for øvrig med NAV om en rekke andre arbeidsmarkedstiltak.
Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at innsøkingen av brukere til både avklaring- og oppfølgingstiltak er høy, og at eksisterende leverandører ikke har problemer med å levere i henhold til NAV og brukernes behov. Arbeidsmarkedstiltakene finansieres over en rammebevilgning, og det er budsjettmessige begrensninger som hindrer at flere kan delta i tiltakene.
Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Proba Samfunnsanalyse A/S i oppdrag å evaluere iverksettingen av de nye avklarings- og oppfølgingstiltakene. Det foreligger en delrapport som omhandler hvordan Arbeids- og velferdsetaten har utformet konkurransen for å oppnå forenkling, mangfold i leverandørmarkedet og et godt tilbud til brukerne. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at Arbeids- og velferdsetaten har utformet anskaffelsene på en god måte.
Det framgår av evalueringen at målet om kvalitet ble ansett som svært viktig, og det var mange elementer i anskaffelsen som ble vurdert og valgt med det formål å sikre god kvalitet i tiltakene. Bl.a. framheves det at kvalitet er vektet høyere enn pris i tildelingskriteriene (60/40), og det har vært satt klare resultatmål med tilhørende krav til rapportering og gjennomføring av brukerundersøkelser. Det ble også inngått lange kontrakter for å sikre økonomisk forutsigbarhet for leverandørene. I fase 2 av evalueringen vil Proba kartlegge kvalitet i tjenestene og resultater. Sluttrapport vil foreligge våren 2018.