Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1018 (2016-2017)
Innlevert: 25.04.2017
Sendt: 26.04.2017
Besvart: 02.05.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I april stanset en fransk forvaltningsdomstol i Lyon en retur av en afghansk asylsøker fra Frankrike til Norge. Retten mente ifølge Dagsavisen at mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville ble sendt til Afghanistan, noe som ville være et brudd på menneskerettighetene.
Vil statsråden revurdere Norges returpraksis, i lys av dommen, som konkluderer med at Norge bryter menneskerettighetene ved returer til Afghanistan?

Begrunnelse

En 23 år gammel afghansk asylsøker som kom til Norge i 2015 og fikk avslag på søknaden, dro til Frankrike og søkte der i stedet. Også der fikk han avslag, og myndighetene besluttet at han skulle sendes tilbake til Norge, ettersom det var her han hadde søkt først.
Men tidligere i april ble returen til Norge stanset av en forvaltningsdomstol i Lyon. Retten mente mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville ble sendt til Afghanistan, noe dommeren mener vil være et brudd på menneskerettighetene, skriver Dagsavisen.
Asyladvokat Halvor Frihagen uttaler til Dagsavisen: "den franske dommeren mener det er åpenbart at Norges vedtak er galt.
Jeg kan ikke huske å ha sett en domstolsavgjørelse som anser det for risikabelt å sende tilbake til Norge fordi vedkommende er utsatt for forfølgelse i Afghanistan".

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar av 28.04.2017 på skriftlig spørsmål nr. 999 fra representanten Lauvås. Justis- og beredskapsdepartementet kjenner ikke alle detaljer i den aktuelle avgjørelsen fra Frankrike, og jeg kan derfor ikke kommentere innholdet i den. Departementet har imidlertid fått opplyst at avgjørelsen er anket av franske utlendingsmyndigheter, og at den derfor ikke er endelig. En rettsavgjørelse fra en lavere rettsinstans i Frankrike vil på generelt grunnlag ikke være førende for norsk asylpraksis.
Videre kan jeg opplyse at UDI og UNE følger sikkerhetssituasjonen i de enkelte provinsene i Afghanistan nøye og vurderer hvilken betydning denne skal få for asylpraksis. Etter UDIs vurdering er det en «særlig alvorlig» sikkerhetssituasjon i flere provinser i Afghanistan, og i to provinser (Helmand og Nangarhar) er situasjon nå så alvorlig at UDI mener asylsøkere fra disse områdene ikke kan henvises tilbake dit. UDI og UNE vurderer imidlertid alltid om asylsøkere som er beskyttet mot retur til hjemprovinsen likevel kan henvises til å ta opphold i andre trygge områder i Afghanistan (såkalt internflukt). Dette innebærer at personer som kommer fra utrygge områder likevel vil kunne få avslag på asylsøknaden under henvisning til at de trygt kan ta opphold i for eksempel Kabul. Jeg har full tillit til at UDI og UNE foretar en grundig og forsvarlig vurdering av alle asylsøknader fra borgere av Afghanistan.