Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1022 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 26.04.2017
Besvart: 02.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Det har i en god stund pågått arbeid med å vurdere en mulig sammenslåing av losformidlingssentralene. Dette har ført til bekymring i lokalmiljøene, og på Kvitsøy er man bekymret for arbeidsplasser og at viktig kompetanse skal flyttes ved en mulig sammenslåing. Kystverket har i sin evaluering ikke anbefalt sammenslåing.
Kan statsråden bekrefte om han støtter denne vurderingen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I 2014 la regjeringen frem forslag til ny losordning gjennom Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (losloven), med lovforslag i en proposisjonsdel i tillegg til en mer generell gjennomgang av losordningen i en meldingsdel.
Meldingsdelen omhandlet blant annet forslag til ny organisering av lostjenesten, der lostjenesten ble skilt ut i egen driftsenhet direkte underlagt Kystverkets hovedkontor. Forvaltningsoppgaver ble lagt til en annen avdeling, som organisasjonsmessig er adskilt fra lostjenesten. Omorganiseringen skulle videre bidra til kostnadseffektive løsninger. I effektiviseringstiltakene inngår blant annet konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten for losene, som er ventet å gi en årlig kostnadsbesparelse på 25 mill. kroner fra og med 2018 når hele innsparingseffekten er faset inn.
Som en del av oppfølgingen av den nye losordningen ble det varslet at også losformidlingen skulle gjennomgås. Kystverket har i dag tre losformidlingssentraler beliggende i Horten, Kvitsøy og Lødingen. Disse sentralene har en samlet kostnadsramme på om lag 41,5 mill. kroner, som utgjør omtrent 5,5 pst. av den samlede kostnaden til lostjenesten. Kystverket har utredet spørsmålet om en sammenslåing av de tre losformidlingssentralene, men alternativverdien av en sammenslåing er forholdsvis lav sett opp imot mulige effektiviseringstiltak innenfor gjeldende struktur. Videre peker Kystverket på at losformidlingssentralene er avgjørende for å kunne drive lostjenesten effektivt, og at det er knyttet betydelig prosessrisiko til en sammenslåing av disse.
På denne bakgrunn har jeg kommet frem til at den beste løsningen er å gjennomføre effektiviseringstiltak innenfor rammene av dagens organisering med tre losformidlingssentraler, i henholdsvis Horten, Kvitsøy og Lødingen. Dette vil være med på å sikre en funksjonell og kostnadseffektiv losformidlingstjeneste, som er en viktig forutsetning for at lostjenesten som helhet drives mest mulig kostnadseffektivt.