Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1023 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 05.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden gjere greie for kva som no er og kva som vil bli status til hovudsbasen for helikopter som har vore lokalisert på Bardufoss, og tolkar statsråden vedtaka i Innst. 62 S (2016-2017) som at 139 Luftving er vedteke flytta frå Bardufoss til Rygge?

Begrunnelse

Torsdag 23. mars fremja representantane Knut Arild Hareide, Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes og Trine Skei Grande representantforslag om sikring av eigen helikopterkapasitet for Hæren og vidareføring av hovudbase for helikopter på Bardufoss.
Forslag nr. 2 var som følgjer:

«Stortinget ber regjeringen sikre at hovedbasen for helikopter beholdes på Bardufoss, med tilhørende operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon.»

Under referatet i Stortinget tysdag 25. april tilrådde Stortingets presidentskap at forslaget ovanfor ikkje skulle oversendast til handsaming i Utanriks- og forsvarskomiteen. Representant Svein Roald Hansen, medlem av presidentskapen og utanriks og forsvarskomiteen, gav følgjande grunngjeving for presidentskapet si tilråding:

«Presidentskapets vurdering er at realiteten i vedtaket som ble gjort i forbindelse med langtidsplanen for Forsvaret, var å flytte hovedbasen til Rygge, og da blir dette en omkamp som forretningsorden ikke åpner for.»

I dag kan ein lese i Nordlys at leiaren i Utanriks og forsvarskomiteen meiner det Hansen sa var feil. Det er viktig både for Forsvaret og ålmenta å få vite kva fleirtalet i Stortinget i realiteten vedtok i innstilling 62 S(2016-2017).

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. april 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om hovedbase helikopter og 139 luftving.
Ved behandlingen av Innst. 318 S (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008) ble det vedtatt å organisere 334 skvadron, 337 skvadron og 339 skvadron under en felles ledelse på Bardufoss flystasjon. Til grunn for dette vedtaket lå en omtale om å utvikle Bardufoss flystasjon som hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopterstruktur. I St. prp. 73 S (2011–2012) fremgår det at Bardufoss flystasjon videreføres som hovedbase for Forsvarets helikoptre med felles ledelse.
Hverken «hovedbase helikopter» eller «Bardufoss flystasjon» er organisatoriske enheter i Forsvaret. Begrepet «hovedbase» er heller ikke brukt i konkrete vedtak fremmet Stortinget. Alle Forsvarets helikopter er organisert i skvadroner (330 skvadron med redningshelikopter (Sea King), 334 skvadron – fremtidige fregatthelikopter (NH90), 337 skvadron med kystvakthelikopter (NH90) og 339 skvadron med taktiske transporthelikopter Bell-412)). Alle skvadronene er i dag underlagt 139 luftving som organisatorisk enhet og overbygning.
339 skvadron ble ved behandlingen av Innst. 62 S (2016-2017), jf. Prop. 151 S (2015-2016), vedtatt lokalisert til Rygge. Samtidig sluttet Stortinget seg til regjeringens anbefaling om å legge ned 139 luftving. Skvadronene og avdelingene som i dag er underlagt luftvingen vil bli underlagt et ledelseselement som opprettes på Rygge.
Dette ledelseselementet skal kunne lede skvadroner, avdelinger og detasjementer som ikke har lokal overordnet ledelse. Dette vil blant annet gjelde avdelingene som i dag er underlagt 135 (Gardermoen) og 139 luftving (Bardufoss) når disse legges ned. Dette for å sikre best mulig ressursutnyttelse knyttet til ledelse og støtte i Luftforsvaret. De helikoptrene som Forsvaret opererer vil i fremtiden være lokalisert på totalt åtte baser i Norge, i tillegg til kystvaktfartøyer og fregatter. Forsvarssjefen har fått oppdrag om å etablere dette ledelseselementet i iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017-2020.
337 skvadron med åtte kystvakthelikoptre og teknisk avdeling blir værende på Bardufoss i den nybygde hangaren som er spesialtilpasset for NH90. Det tunge vedlikeholdet av NH90 (både for Bardufoss og Bergen) skal i utgangspunktet gjennomføres på Bardufoss. Det er gjort store investeringer på basen for å legge til rette for Forsvarets videre aktivitet. Dette inkluderer det nye skvadronsbygget til 337 skvadron, store infrastrukturprosjekt og en ny brannstasjon som vil bli tatt i bruk allerede i 2017.