Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1027 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 08.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): På side 182 i Perspektivmeldingen vises det til at regjeringen har iverksatt enkelte områdegjennomganger i offentlig sektor etter anbefaling fra OECD og Produktivitetskommisjonen.
Hvilke områder er det her snakk om?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I tråd med anbefalingen fra OECD og Produktivitetskommisjonen har regjeringen iverksatt områdegjennomganger som ett av flere verktøy for å skape budsjettmessig handlingsrom gjennom strukturelle endringer. Målet er å utvikle et verktøy for systematisk arbeid med effektivisering og forbedring innenfor utvalgte områder.
Som omtalt i Meld. St. 2 (2015-2016), ble det startet opp to områdegjennomganger i 2016, av henholdsvis miljøforvaltningen og systemet for tildeling av offentlige forskningsbevilgninger under Norges forskningsråd. Områdegjennomgangen av miljøforvaltningen har vurdert endringer som kan gi mer effektiv måloppnåelse og bedre ressursbruk i arbeidet med miljøsaker. Gjennomgangen av systemet for tildeling av offentlige forskningsbevilgninger under Norges forskningsråd har vurdert tiltak for å øke kvaliteten i forskningen og å redusere ressursbruken i Forskningsrådet. Disse er nå ferdigstilt og regjeringen arbeider med den videre oppfølging av disse.
Arbeidet har vist at slike gjennomganger kan være et nyttig virkemiddel for å initiere og forberede strukturtiltak i budsjettet. Metoden gir større mulighet til fordypning og langsiktig arbeid enn det som er tilfellet innenfor det løpende budsjettarbeidet.
Fremover vil regjeringen derfor iverksette flere områdegjennomganger som kan brukes som beslutningsunderlag for strukturelle endringer i offentlig sektor.