Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1029 (2016-2017)
Innlevert: 27.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 05.05.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke norske kommuner med 1,5 millioner innbyggere bryter nemlig rensekravene ifølge en SSB kartlegging, melder NRK. I 2015 konkluderte Miljødirektoratet (rapport M-468) at 44 % av avløpsanleggene ikke overholder rensekravene i tillatelsen. Dette er et dårligere resultat enn ved forrige tilsyn i 2010.
Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å snu trenden med store og økende kloakkutslipp i Norge?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som representanten påpeker er det fortsatt en rekke avløpsrenseanlegg i Norge som ikke er i god nok tilstand. De fleste avløpsrenseanlegg er kommunale, og det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet og som fører tilsyn. Dessverre er det fortsatt mange anlegg som overskrider utslippsgrensene som er fastsatt i tillatelsene etter forurensningsloven.
Årsaken til manglende overholdelse kan være mange, som problemer med overvann på grunn av stadig økende ekstremnedbør, raskere befolkningsvekst enn forventet, manglende vedlikehold, med mer.
Jeg er opptatt av at de kommunene det gjelder nå sørger for at rensekravene blir overholdt så raskt som mulig. Fylkesmennene er allerede i ferd med å få på plass en systematisk oversikt over årsaken til at kravene ikke nås, og hvilke avbøtende planer som foreligger. Dette vil bli rapportert til Miljødirektoratet i år, og forholdene vil bli fulgt opp overfor ansvarlige kommuner og anleggseiere. Det er også satt i gang en rekke tiltak allerede for å bedre på forholdene, gjennom pålegg om til dels betydelige utbedringer.
En del av problemene med å overholde rensekravene skyldes økende mengder overvann som følge av mer ekstremvær i Norge. Regjeringen nedsatte i april 2014 et utvalg for å gjennomgå og klargjøre rammebetingelsene for kommunenes håndtering av overvann. Overvannsutvalget leverte sin anbefaling i desember 2015. Flere departementer og underliggende etater er nå involvert i arbeidet med å vurdere og gjennomføre utvalgets forslag til endringer i en lang rekke lover og forskrifter.
Ved innføringen av vannforskriften i 2007 startet arbeidet med å kartlegge behov for tiltak for å sikre god vannkvalitet i våre vassdrag og kystområder. De første landsomfattende vannforvaltnings-planene med tilhørende tiltaksprogram ble godkjent av Regjeringen i juli 2016. Arbeidet med å oppfylle målene om god økologisk og kjemisk vannkvalitet innen 2021 har allerede utløst oppgradering av små private avløpsanlegg i flere kommuner, særlig på Østlandet. Etter at vannforvaltningsplanene ble vedtatt vil flere kommuner kartlegge de små avløpsanleggene, noe som er ventet å føre til nye pålegg om tiltak for å oppfylle rensekravene.
Jeg forventer at de mange tiltakene som nå er igangsatt fører til at utslippskravene i større grad blir overholdt, og at forholdene bedrer seg de kommende årene. Dette er noe jeg vil følge nøye med på.