Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1033 (2016-2017)
Innlevert: 27.04.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 09.05.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Meiner statsråden at handsaminga av Ogba Asfhe er akseptabel og i tråd med norske verdiar, og vil statsråden ta grep for å endre retningslinene slik at dei som har budd så lenge på mottak utan å få avklara sin status får ein meir verdige og føreseielege bu- og livssituasjon?

Begrunnelse

Avisa Firda har den siste veka skrive om Ogba Asfhe, som har budd 26 år i ymse mottak, og som no må flytte til eit nytt mottak på ei vekes varsel etter som mottaket i Jølster skal leggjast ned. Etter å ha flytta fleire gonger har Asfhe no fått kontakt med folk i nærmiljøet i Jølster og prøver etter beste evne å skape seg eit liv i ein svært vanskeleg livssituasjon. Ho kjem opphavleg frå Eritrea, fyller ikkje kriteria for å få asyl og opphald, men kan heller ikkje returnerast til heimlandet. Etter som det ikkje er nokon plan for rekkjefølgja i nedlegging av mottak risikerer Asfha å bli flytta vidare til nytt mottak etter kort tid.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). I dette ligger ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer.
Etablering og drift av mottak er konkurranseutsatt. At mottakssystemet er konkurranseutsatt antas å bidra til kostnadseffektivitet og nødvendig fleksibilitet i et system der kapasitetsbehovet kan svinge mye på kort tid. Det er opp til UDI å avveie hensynet til et kostnadseffektivt mottakssystem opp mot hensynet til å kunne tilby asylsøkere lovpålagt innkvartering.
Det høye antallet asylsøkere i 2015, etterfulgt av svært få asylsøkere i 2016 og hittil i 2017, har gjort det nødvendig å bygge ned mottakskapasiteten. I 2016 ble det brukt betydelige midler til å betale for ubenyttet innkvarteringskapasitet. Jeg viser til brev av 11.10.2016 fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser, og svar av 25.10.2016. Jeg ønsker også å vise til anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen med føring om å «Gjennomføre tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser» (434:7) og «Iverksette tiltak for å sikre god konkurranse og god tilgang på mottaksplasser slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store utbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak» (434:9).
UDI har egne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, hvor det fremgår hvilke ulike hensyn som blir vektlagt ved slike vurderinger. I dagens situasjon med overkapasitet på mottaksplasser legges det størst vekt på pris.
Jeg har forståelse for at beboere som berøres av nedleggelser kan oppleve det som en vanskelig situasjon. UDI og de ansatte på mottakene forsøker derfor å gjennomføre flyttinger på en skånsom måte for beboerne. Når det gjelder beboere som har fått vurdert sin asylsøknad og ikke tilfredsstiller kriteriene for å få en oppholdstillatelse i Norge, har disse plikt til å forlate Norge. Inntil retur gjennomføres tilbys plass i mottak, som er et frivillig botilbud.