Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2016-2017)
Innlevert: 28.04.2017
Sendt: 02.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ansatte i Sykehuset Østfold etterlyser rapportfunksjon for beslutningsstøtte for klinikere og rapportering av faktisk legemiddelbruk i det nye datasystemet som skal innføres i hele Helse Sør- Øst.
Når mener statsråden dette må være på plass og vil det bli stilt krav om at disse funksjonene er på plass ved innføring av nytt datasystem ved andre sykehus?

Begrunnelse

I Dagens Medisin 25.04 etterlyste smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold rapportfunksjon i nytt datasystem for å aksjonere mot feil bruk av antibiotika.

Dagens Medisin skriver:

"Sykehuset Østfold innførte for ett og et halvt år siden det elektroniske kurvesystemet Metavision, som utprøver for styringssystemet som skal innføres i hele Helse Sør-Øst. Kurvesystemet fører detaljert informasjon om forskriving til pasienter og har data som kan gi oversikt for forbruk av medikamenter satt i sammenheng med indikasjon.
Sammenlignet med hvordan Haug i dag gjennomgår salgsstatistikk fra Sykehusapoteket for å overvåke antibiotikabruken, er det nye kurvesystemet et paradigmeskifte for kvalitetsforbedring. Men foreløpig mangler rapportfunksjonene.
– I dagens kurveløsning er det verken lagt til rette for beslutningsstøtte for klinikere, eller for rapportering av faktisk legemiddelforbruk. I det minste burde forbruksdata vært mulig å rapportere fra dag én. Vi er nærmest helt overlatt til oss selv for å kunne produsere oversikter som ikke bare teller kroner og ører. For antibiotikastyring er det viktig å få oversikt over individuelle pasienters antibiotikabruk slik at man kan justere forskrivningspraksis og påvise unødig bruk av bredspektrede midler, sier smittevernoverlegen."

Ifølge oppslaget i Dagens Medisin ble dette etterlyst ovenfor prosjektgruppen som utvikler systemet allerede i 2011.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har et eget program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi i regionen – Digital fornying. Programmet skal bidra til å nå målene i regionens IKT-strategi som ble vedtatt i 2015. Denne satsingen skal ifølge Helse Sør-Øst RHF gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og bidra til økt effektivitet og bedre samhandling mellom de ulike aktørene som er involvert i pasientbehandling.
Innføring av elektronisk kurve og medikasjon har vært et viktig utviklingsprosjekt over mange år i Helse Sør-Øst. Løsningen er innført ved Sykehuset Østfold HF på akuttmottaket, operasjonsavdelingen, intensivavdelingen og på sengeposter. Den har avansert funksjonalitet for helsepersonell i konkrete situasjoner hvor det ytes helsehjelp til den enkelte pasient. Den elektroniske løsningen erstatter det tradisjonelle medisin- og kurvearket på papir. Det innebærer at alle målinger av kliniske parametre som blodtrykk, puls og temperatur registreres inn i løsningen, og at både legens forordning og sykepleierens administrasjon av legemidler dokumenteres. Alle data i denne løsningen registreres strukturert og gir derfor en unik mulighet for uttrekk av data for både overvåkning og kvalitetskontroll.
Funksjonalitet til kjerneprosesser som forordning og administrering av legemidler har ifølge Helse Sør-Øst RHF blitt prioritert for å etablere en tryggere legemiddelhåndtering. I løpet av mai i år innfører Sykehuset Østfold HF en såkalt lukket legemiddelsløyfe, hvor det sikres en entydig identifikasjon av legemiddel og hvilken pasient som mottar legemidlet. Helse Sør-Øst RHF mener at dette er et av de viktigste tiltakene mot feilmedisinering i spesialisthelsetjenesten, og er et vesentlig bidrag til økt pasientsikkerhet. Siden dette datagrunnlaget er strukturert og dermed legger til rette for å kunne ta ut opplysninger av legemiddelbruk, arbeides det med å få ut disse tallene gjennom særskilte rapporter i selve systemet. Spesielt har oversikt over antibiotikabruk vært etterspurt. Ved oppgradering av løsningen på Sykehuset Østfold HF i mai skal det etter planen innføres en registrering av legens begrunnelse for forordning av antibiotika, med en tilhørende rapport. Dette imøtekommer ikke behovet for rapportering av mer avanserte oversikter over antibiotikaforbruk, men dette arbeides det videre med ifølge Helse Sør-Øst RHF.
Overgangen fra papir til digital løsning basert på standardiserte strukturerte data vil gi svært viktig informasjon om antibiotikabruk i sykehus. Når data kan knyttes til diagnose, svar på oppvekst av bakterier og pasientens sykdomsforløp, vil løsningen bidra til kontroll og overvåkning av kvalitet i helsehjelpen på tvers av sykehusene i regionen.
Løsningen som er innført ved Sykehuset Østfold er under innføring ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Videre skal det suksessivt innføres kurve- og medikasjonsløsning for de øvrige helseforetak i regionen.