Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1042 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det foreligger grundig dokumentasjon på at utenlandskontorene avslår søknader om utenlandsbehandling med henvisning til at pasienter har tilbud om behandling i Norge uten at de viser til et konkret behandlingstilbud, til tross for at både Helsetilsynet bekrefter og Trygderetten legger til grunn det motsatte.
Vil statsråden ta initiativ overfor utenlandskontorene og be dem i sine avslag beskrive hvilken konkret behandling de mener søker har tilbud om i Norge og hvor den aktuelle behandlingen tilbys?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har i forbindelse med spørsmålet fra stortingsrepresentant de Ruiter bedt om en tilbakemelding fra de regionale helseforetakene.
Jeg har fått opplyst at vedtakene fra regionenes utenlandskontorer er begrunnet og at alle saker avgjøres først når man anser at saken er tilstrekkelig opplyst og dokumentert. Så langt det er mulig innebærer dette å angi i vedtaket hvilket behandlingstilbud i Norge pasienten har tilgjengelig.
Sakskompleksene i disse sakene er ulike og det vil kunne være enkeltsaker der søknaden skal avslås selv om det ikke finnes en mulig behandling å tilby pasienten i Norge. Dersom metoden som pasienten ønsker i utlandet ikke er vitenskapelig dokumentert og internasjonalt etablert som metode foreligger det ingen rett til å få denne dekket. Det kan også være slik at metoden pasienten ønsker ikke er en anbefalt behandlingsmetode i det konkrete tilfellet, dvs. at det ikke er indikasjon for metoden for den aktuelle pasienten. Noen tilstander har ingen behandlingsmuligheter med dokumentert effekt.
Dersom pasienten mener vedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet eller at begrunnelsen er fattet på feilaktig grunnlag kan pasienten påklage vedtaket til Klagenemnda for behandling i utlandet.
Jeg legger til grunn at utenlandskontorene er opptatt av god saksbehandling, herunder å fatte godt begrunnede vedtak som er forståelige og lett tilgjengelige for pasientene. Spørsmålet fra stortingsrepresentant de Ruiter, som de regionale helseforetakene har tilbakemeldt på, har uansett gitt en god påminnelse om dette.