Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1043 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 18.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Når og hvilke elever vil få studiebevis med studiepoeng som beskrivelse for normert studietid?

Begrunnelse

Fagskolemeldingen ble behandlet i Stortinget 2.5.2017. Stortinget vedtok da at fagskoleloven skal endres og at betegnelsen for normert studietid og læringsutbytte skal endres fra fagskolepoeng til studiepoeng.
Fagskoleloven ble endret i 2016, men det står fortsatt i § 5 tredje avsnitt at departementet kan gi forskrift om c)-at fagskolepoeng er beskrivelsen av normert studietid. Stortinget har nå gjort vedtak gjennom melding til Stortinget. Før dette har departementet hatt høringer og Stortinget har også gjennomført høring om meldinga. Innspill til om betegnelsen skal være fagskolepoeng eller studiepoeng er således hørt. Siden det er departementet som gir forskrift vil det da være naturlig å undre seg på når studentene får betegnelsen studiepoeng for sitt normerte studie. Det er særlig interessant for studenter som har avsluttet fagskole i 2016 (eller tidligere), de som skal avslutte våren 2017 og de som går i fagskole i dag, men ikke er ferdige før i 2018-2019.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Betegnelsen "fagskolepoeng" er i dag regulert i fagskoleloven § 5 tredje ledd bokstav c. For å kunne endre betegnelsen "fagskolepoeng" til "studiepoeng" kreves det derfor en lovendring.
Kunnskapsdepartementet vil sende ut et forslag om endring av fagskoleloven på høring før sommeren. Jeg tar sikte på at et lovforslag kan legges frem for Stortinget våren 2018, slik at lovendringene kan vedtas før studiestart høsten 2018. Dersom lovprosessen går som planlagt, vil de fagskolestudentene som avlegger eksamen få normert studietid og læringsutbytte angitt med studiepoeng fra og med høstsemesteret 2018.
Det må lages regler for overgangen fra fagskolepoeng til studiepoeng, og jeg vil sende forslag til slike overgangsregler på høring sammen med forslaget til endringer i fagskoleloven. I høringen vil jeg ta opp om det bør åpnes for at fagskoler kan skrive ut nye vitnemål der studiepoeng erstatter fagskolepoeng for de studentene som ønsker dette.