Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2016-2017)
Innlevert: 03.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Jeg har blitt gjort kjent med at en arbeidsdag før beslutningen skal fattes om hvor Geografisk driftshovedsete Øst skal plasseres endret politimesteren i Innlandet, Johan Brekke, innstillingen og anbefaler Elverum i stedet for Kongsvinger slik det har vært enighet om og som var basert på faglige råd.
Hva mener statsråden om dette?

Begrunnelse

Saken virker noe merkelig sett i lys av at tollvesenet og politiet er samlokalisert under samme tak på Kongsvinger som eneste av sitt slag i landet. Dette gir en unik mulighet for et godt samarbeid, god utnyttelse av totalressursene på tvers av etatene og et stort potensiale opp mot grenseområdet. Justisministeren, politidirektoratet, justiskomiteen og finansministeren har tidligere applaudert denne samlokaliseringen og fremhevet hvor viktig det er at tollsjefen og politisjefen i driftsenheten sitter i samme by pga. kort avstand både formelt og uformelt – raske kommandolinjer – hurtige grep – større mulighet for strategisk felles tenkning opp mot kriminalitetsbekjempelse – at politisjefen bør være samlokalisert med organisert kriminalitetenheten og operativt utlendingsavsnitt som også er stedsplassert på Kongsvinger grunnet grenseproblematikk. En skulle tro at det vil være fornuftig å stedsplassere driftsenhetens øverste leder på samme sted og ikke 10 mil unna på en annen politistasjon som ikke innehar disse utfordringene som det må tas beslutninger i daglig.
Ved plassering på Kongsvinger, er det også et moment at samhandling og strategisk ledelse/felles kriminalitetsbekjempelse på tvers av både distrikt og landegrenser sett opp mot Øst politidistrikt og grensa mot Ørje og Svinesund samt mot riksgrensen Bergslagen polisdistrikt. Det er besluttet at det skal opprettes et nytt tjenestested på Magnormoen i den hensikt å sette fokus på grenseoverskridende organisert kriminalitet. Det virker noe besynderlig at Politimesteren i Innlandet velger et administrasjonssted som er langt unna der satsningen faktisk skal foregå.
Justisministeren og integreringsministeren er opptatt av måltall på uttransporterte utlendinger. Ved å plassere strategisk politileder på Kongsvinger vil dette styrke dette satsningsområdet, og man vil kunne forflytte mannskaper raskt og effektivt ved at de strategiske ledere innen de forskjellige avdelingene er plassert på samme sted. En skulle tro at man ønsker å utnytte denne muligheten fullt ut.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Innlandet politidistrikt er delt inn i tre geografiske driftsenheter. Valg av administrasjonssted vil være basert på lokale forhold etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Lokalisering (stedsvalg) for administrasjonssteder i geografisk driftsenhet ligger til politimesterens styringsrett. Jeg har tillit til at politimesteren har kommet fram til en den beste faglige løsningen for å levere gode polititjenester til alle som trenger dette i distriktet, og jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere saken nærmere.