Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1047 (2016-2017)
Innlevert: 03.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hvilke forutsetninger er endret i perspektivmeldingen 2017 sammenlignet med 2013 hva gjelder beregning av inndekningsbehov i basisforløpet?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2015 og Perspektivmeldingen 2013 er det innarbeidet to større justeringer i de langsiktige fremskrivingene:

-Gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst (timeverksproduktivitet) er justert ned med 0,4 prosentenheter for perioden 2015 – 2060, til 1,5 pst. Justeringen gir en klart svakere vekst i inntekt per innbygger i årene fremover og dermed en svakere velstandsutvikling, men har begrenset betydning for inndekningsbehovet i offentlige finanser.
-Finansieringsbidraget fra pensjonsfondet, ‘bruken av oljeinntekter’, er justert ned i tråd med at forventet realavkastning fra Statens pensjonsfond utland er redusert fra 4 til 3 pst. Endringen bidrar isolert sett til et større inndekningsbehov frem mot 2060. Sammen med anslagene for avsetningene i fondet innebærer dette at det de nærmeste årene ikke er rom for noen ytterligere opptrapping av bruken av oljeinntekter, etter en betydelig opptrapping siden 2001.
Demografiforløpet illustrerer konsekvensene av en videreføring av arbeidsmarkedstilknytningen etter alder, kjønn og landbakgrunn og en videreføring av dagens innretning av offentlige velferdsordninger. Dette tilsvarer forutsetningene i hovedforløpet i Perspektivmeldingen 2013. Fremskrivingene tar videre utgangspunkt i det finanspolitiske opplegget og de makroøkonomiske anslagene i Nasjonalbudsjettet 2017.
Basisforløpet tar utgangspunkt i demografiforløpet, men legger til grunn noe høyere sysselsetting blant eldre. Økt levealder forventes å gi flere friske år, og dermed en større potensiell arbeidsstyrke, samtidig som pensjonsreformen har styrket incentivene til å stå i arbeid. Friskere aldring er forutsatt å gi noe lavere vekst i utgiftene til eldreomsorg frem mot 2060. På den annen side er det også lagt til grunn en viss ytterligere standardvekst innenfor sykehussektoren.
Boks 11.5 i Perspektivmeldingen 2017 og Arbeidsnotat 2017/6 fra Finansdepartementet gir en nærmere oversikt over forutsetningene som ligger til grunn for fremskrivingene og beregningene av inndekningsbehovet.