Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1048 (2016-2017)
Innlevert: 03.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Med utgangspunkt i perspektivmeldingen 2017, tabell 11.2 om inndekningsbehovet i offentlige finanser, hvordan vil inndekningsbehovet i 2060 være sammenlignet med basisforløpet gitt endrede forutsetninger beskrevet i punkt a)-k)?

Begrunnelse

a) Dersom veksten i timeverksproduktivitet øker til 1,9 prosent i tråd med framskrivningene i NB 2015
b) Dersom timeverksproduktiviteten forblir på dagens nivå
c) Dersom de langsiktige olje- og gassprisene blir hhv. 10 pst. høyere og 10. pst. lavere enn forutsatt
d) Dersom den forutsatte økningen timeverksproduktivitet i produksjonen av offentlige tjenester tas ut i form av innsparinger i ressursbruken
e) Dersom man antar at hele økningen i forventet levealder kommer i form av friske leveår
f) Dersom den årlige ressursinnsatsen innenfor sykehussektoren målt per innbygger etter alder og kjønn øker med hhv. 0 pst., 1 pst. og 1,5 pst.
g) Dersom sysselsettingsandelen fortsetter å falle i samme tempo som siste fire år
h) Dersom sysselsettingsandelen forblir uendret
i) Dersom sysselsettingen målt ved timeverk per innbygger avtar med hhv. 5,5 pst, 7, 5 pst, 11,5 pst og 13,5 pst.
j) Dersom sysselsettingen målt ved timeverk per innbygger øker til samme nivå som på Island
k) Dersom yrkesdeltakelsen til innvandrere fra fattige land kommer opp på samme nivå som resten av befolkningen