Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 16.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) er etablert og eies av Legeforeningen. Formålet er å utvikle verktøy for praktisk kvalitetsarbeid for legekontor for å tilby bedre tjenester og ivareta pasientsikkerheten. 300 leger har gjennomført legemiddelgjennnomgang, 600 har tatt kurs i riktigere antibiotika bruk, og nye kurs blir gode pasientforløp og riktig diagnostikk. Legeforeningen har hele tiden ønsket departementet som medeier.
Vil ministeren invitere SKIL til dialog for å sikre videre drift og samarbeid?

Begrunnelse

SKIL AS finansieres i dag av Legeforeningens Fond for Kvalitet- og Pasientsikkerhet. Fondet gir normalt kun tilskudd til prosjekt i 3 år og unntaksvis 4 år. SKIL er inne i sitt 4. år. Helt fra etableringen har Legeforeningen ønsket tett kontakt med sentrale myndigheter og Helse- og Omsorgsdepartementet ble invitert som deleier for å styrke allmennlegetjenesten med god kvalitet og sikre finansiell styrke for å tilby varige gode tjenester til alle de norske legekontor. De ønsker øremerkede midler over statsbudsjettet på samme måte som finansiering av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus).
Det har vært en geografisk utfordring å organisere kvalitetsarbeid i norsk allmennpraksis med stor andel private fastleger. SKIL har utviklet en modell med E-læringskurs, IT-verktøy (Medrav) for å trekke ut rapporter fra egen praksis, kollegagrupper og aktiviteten gir meritterende poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.
83 av 84 deltakere som har fullført Legemiddelgjennomgang kurset mener at det har medført positiv endring av egen praksis, bedre kvalitet og bedre oversikt over egen legemiddelbehandling. Stavanger, Oslo og Klepp har inngått avtale med SKIL for å tilby kurset til alle sine leger, og flere kommuner har vist sin interesse.
SKIL ønsker også samarbeid med myndighetene om utvelgelse av hvilke indikatorer legetjenesten bør måles på, både av hensyn til samfunnsmessige hensyn og for den enkeltes praksis.
SKIL gir bedre oversikt over kvaliteten på legekontor, kommune og stat. Validiteten på dataene blir bedre når legekontorene bruker egne data i kvalitetsarbeidet. Temaene som er prioritert vil også føre til bedre samhandling, mer sømløse helsetjenester for pasientene og mindre uønsket variasjon. Evaluering viser at de med størst forbedringspotensial forbedrer seg mest.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg og mitt embetsverk har stadig dialog med Legeforeningen. Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) har vært tema i denne dialogen. Jeg er derfor godt kjent med det arbeidet de utfører. Kvalitet og pasientsikkerhet er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. For å lykkes i kvalitetsarbeidet er det viktig med lokal forankring av forbedringsarbeidet. SKIL sin tilnærming til kvalitetsarbeidet egner seg derfor godt. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne, som spørsmålsstilleren refererer til, bekrefter dette.
Kravet til kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i utgangspunktet et systemansvar som påligger kommunen. I begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrepresentant Grung kommer det frem at flere kommuner har inngått egne samarbeidsavtaler med SKIL, og at mange leger har gjennomført kurs i regi av SKIL. SKIL er ett av flere miljøer som arbeider for å heve kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved å spre kunnskap om kvalitetsforbedringsarbeid. Det er positivt at kommuner og fastleger benytter seg av tilgjengelige virkemidler for å forbedre kvaliteten i tjenestetilbudet.
Et avgjørende element i kvalitetsarbeidet er å ha informasjon om innholdet i tjenestetilbudet, for så å kunne måle kvaliteten utfra denne informasjonen og deretter vurdere og iverksette tiltak for forbedring. Det pågår flere store arbeider i helseforvaltningen som vil bidra til å tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon. På samme måte som Norsk pasientregister brukes systematisk til kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten, vil et kommunalt pasient- og brukerregister og arbeidet med å etablere "En innbygger en journal" være viktige byggesteiner for å tilrettelegge for systematisk kvalitetsarbeid i kommunen og ved fastlegekontorene. For å være klar til å ta i bruk de mulighetene disse viktige tiltakene vil gi, har Helsedirektoratet i 2017 fått flere oppdrag i tildelingsbrevet knyttet kvalitetsarbeid. Blant annet har direktoratet fått i oppdrag å utrede hvilke nasjonale kvalitetsindikatorer som bør utarbeides, hvordan brukererfaringer best kan innhentes, og hvem som skal få tilgang til hvilke styringsdata, dvs. hvilke data som bør være tilgjengelig bare for fastleger for lokalt og praksisnært forbedringsarbeid, hvilke data kommunene trenger og hvilke data som bør offentliggjøres nasjonalt.
Der er følgelig igangsatt flere tiltak og prosesser som legger og vil legge til rette for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. I det videre arbeidet vil dialogen med Legeforeningen bli videreført.