Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1057 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvilket faglig grunnlag har statsråden for å hevde at et snurektangel gir samme snumuligheter for rullestorbrukere som dagens krav til snusirkel?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 22. mars uttalte statsråden at:

«vi har hatt på høring noen forslag til hvordan krav til tilgjengelighet i boliger kan oppfylles. For eksempel foreslår vi at man kan velge enten dagens snusirkel eller et rektangel som gir samme snumuligheter. Rektangelet gir ikke redusert snuareal.»

På Handikapnytt.no 2. mai i år står det at:

«når Sanner hevder at et slikt rektangel er tilstrekkelig for å snu innendørs, viser han til en studie som ble gjennomført ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU i Gjøvik».

I denne studien har man blant annet sett på hvor stor plass rullestolbrukere trenger for å snu i en korridor, men man har ikke sett på hvilke krav som bør settes til snuareal på ett bad. Til tross for dette er forslaget til TEK17 å erstatte dagens snusirkel med et snurektangel. Forskningen ved NTNU i Gjøvik ble ledet av førsteamanuensis dr. ing. Jonny Nersveen som i samme artikkel på Handikapnytt.no uttaler at:

«jeg er redd for at rapporten vår skal bli misbrukt på den måten. I en korridor kan man tenke slik, men man kan ikke tenke slik om kjøkken, bad og soverom».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er viktig med god kvalitet på boligene som bygges, og det er behov for flere tilgjengelige boliger. Det legger vi til rette for.
De tekniske forskriftene har overtid blitt svært omfattende og detaljerte. Formålet med forenklingsarbeidet er å ivareta hensynet til kvalitet og tilgjengelighet, samtidig som vi kutter byggekostnader, byråkrati og unødvendig tidsbruk.
TEK17 har vært på høring. Vi går nå grundig gjennom alle høringsinnspillene.
For tilgjengelige boenheter har vi foreslått at man kan velge mellom snusirkel som i dag, eller et rektangel som gir samme snumuligheter. Det gir mer fleksibilitet i utformingen av snuareal, men uten at vi lemper på kravet til størrelsen på snuarealet.
En hovedkonklusjon fra fullskalaforsøk ved NTNU Gjøvik, er at en sirkel ikke gir en riktig gjengivelse av plassen man trenger for å snu en rullestol. I praksis vil en rullestolbruker så godt som alltid snu innenfor et rektangel.
Forsøkene er godt dokumentert gjennom filmopptak. Disse viser hvordan brukerne manøvrerer en rullestol i praksis. Ingen snur her på en sirkel. Dette ifølge intervjuet med førsteamanuensis dr. ing. Jonny Nersveen i samme artikkel som representanten Håheim refererer til.
At snuarealkravet kan oppfylles på ulike måter, gir økt fleksibilitet ved prosjektering av boliger. Snusirkel og rektangel vil her være to likestilte måter å løse snuareal for rullestol på.
Det er med andre ord ikke snakk om å erstatte dagens snusirkel med et snurektangel, men snarere å gi flere måter å oppfylle kravet på. Jeg har stor tillit til at de som prosjekterer og bygger boliger vil vurdere hvilken måte som best egner seg til å oppfylle kravet om snuareal for rullestol, i forhold til planløsning, type rom og areal.