Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 05.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I forbindelse med forsvarets etablering på Evenes lufthavn vil det bli behov for investeringer på lufthavnen.
Hva er omfanget på disse og hvem tar disse kostnadene, Forsvaret eller Avinor?

Begrunnelse

I forsvarets Langtidsplan (LTP) er det vedtatt å bruke Evenes lufthavn til økt militære aktivitet. I denne forbindelsen må det også gjøres innvesteringer på flyplassen. Er dette kostnader som Avinor må ta eller dekkes disse av Forsvarsbudsjettet og hva er omfanget og kostnad.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det ble under utarbeidelsen av ny langtidsplan for forsvarsektoren (Prop. 151 S (2015-2016)) utredet et investeringsbehov på om lag 3,5 mrd. kroner for eiendom, bygg og anlegg på Evenes, knyttet til etablering av en base for kampfly og maritime patruljefly.
Konsekvensene for Avinor som følge av Forsvarets etablering på Evenes vil bli klart først etter at Avinor, sammen med Forsvaret, har kommet frem til nytt driftskonsept som også tilfredsstiller Forsvarets behov. Forsvarsministeren og jeg legger til grunn at investeringer som følger av Forsvarets nyetableringer på Evenes, og som ikke er planlagt eller til nytte for den sivile luftfarten, blir dekket av forsvarssektoren.