Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2016-2017)
Innlevert: 05.05.2017
Sendt: 08.05.2017
Besvart: 18.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan helse- og omsorgsministeren gi en oversikt over tiltak som er igangsatt i de ulike helseforetakene for å hindre overfylte fødetilbud under årets sommerferieavvikling, hvilke fødeavdelinger holder evt. sommerstengt og kan helse- og omsorgsministeren garantere fødende et tilbud i samsvar med de faglige retningslinjene i sommer?

Begrunnelse

Det har vært et tilbakevendende problem med sommerstengte fødeavdelinger, overfylte fødeklinikker og underbemanning under ferieavviklingen om sommeren.
I forkant av ferien i fjor uttrykte Jordmorforeningen og andre sterk bekymring for ferieavvikling. Spørsmålsstilleren ønsker en oversikt over hva som blir fødetilbudet for fødende kvinner denne sommeren. Samt hvilke tiltak som er igangsatt i helseforetakene for å sørge for et godt tilbud med bemanning som kan oppfylle kravet i de faglige retningslinjene blant annet at alle kvinner skal ha en jordmor tilstede under aktiv del av fødselen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De siste årene har det vært en økning av antallet fødsler i sommerhalvåret, og det har vært betydelig flere fødsler i juli enn i desember. Det har vært satt i sammenheng med ordningen om ett barnehageopptak i året. Et tiltak for å lette presset på fødeavdelingene har vært å utvide retten til barnehageplass etter fylte ett år til også å gjelde barn født i september og oktober. Det kan føre til færre fødsler om sommeren. Det er også betydelige dag-til-dag variasjoner i fødselstall som skyldes at fødsler i liten grad lar seg planlegge. Dette gjør det krevende å bemanne fødeavdelinger, og helseforetakene må derfor ha bemanningsplaner som gjør dem i stand til å følge opp kvalitetskravene når fødselstallene varierer, og sikre at ingen kvinner føder alene. Det er helseforetakene som har ansvaret for å sikre bemanning og et forsvarlig fødetilbud, og at det tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene i Helsedirektoratets veileder for fødeinstitusjoner.
Jeg har bedt de regionale helseforetakene om en oversikt over tiltak som er planlagt for å sikre et godt fødetilbud i sommer, samt en oversikt over hvilke fødeavdelinger som er sommerstengt.
Helse Nord RHF opplyser at det i de senere år har vært et fallende antall fødsler. Denne utviklingen sammen med flere års erfaring med en nøye planlagt stengning av enkelte fødeinstitusjoner, gjør at det er sikret god sommerdrift for 2017, ifølge Helse Nord. Helse Nord opplyser følgende om de enkelte helseforetakene:

•Finnmarkssykehuset: Fødetilbudet er åpent hele sommeren.

•UNN stenger fødeavdelingen i Narvik i 6 uker. De fødende som vil bli påvirket av dette, deres fastleger og jordmødre er orientert om planene. Fødeavdelingene i Tromsø og Harstad er sikret tilstrekkelig kapasitet og forsvarlig bemanning til å håndtere fødende fra Narvik.

•Nordlandssykehuset HF: Fødeavdelingen i Lofoten har sommerdrift i 4 uker, og i den perioden er det ikke fødsler ved avdelingen. De som skal føde blir transportert til fødeavdelingen i Vesterålen eller kvinneklinikken i Bodø. Det etableres følgetjeneste for den gravide fra Lofoten til endelig destinasjon. Selv om det ikke foregår fødsler i Lofoten i de 4 ukene, vil svangerskapspoliklinikken være åpen og gynekolog være tilstede enkeltdager. Det er normal drift (gjennom innleie av ferievikarer) ved fødeavdelingen i Vesterålen og kvinneklinikken i Bodø i sommer. Dette slik at de fødende får et tilbud som er i samsvar med de faglige retningslinjene.

•Helgelandssykehuset HF har flere års erfaring med alternerende stengning av fødeavdelingene, og erfaringer viser at svingninger i aktiviteten takles bra og det ikke går utover kvaliteten. Også i år blir det satt i verk alternerende stengning av fødeavdelingen i Mo i Rana og fødestuen i Brønnøysund i første periode av sommeren, og fødeavdelingen i Sandnessjøen i andre periode av sommeren.

Helse Midt-Norge RHF opplyser at det er lagt planer for å kunne yte forsvarlige tjenester i sommermånedene 2017. Helse Midt-Norge RHF vurderer at planene kvalitets- og kapasitetsmessig dekker de lokale behovene. Helse Midt-Norge opplyser følgende om de enkelte helseforetakene:

•Helse Møre og Romsdal HF stenger fødeavdelingene i Molde og Kristiansund i 4 uker vekselvis. Dette er en etablert og velfungerende praksis gjennom 10 år. Helseforetaket sender informasjon om dette til kommuner og fødende som har forventet fødsel i den tiden en avdeling stenges. Helse Møre og Romsdal HF utvider romkapasitet i det sykehuset som har åpent og forsterker bemanning. De har også forsterket beredskap og følgetjeneste i perioden med stengning. I Volda og Ålesund er det vanlig drift, og de har samme kapasitet og kompetanse tilgjengelig som ellers i året.

•Ved St. Olavs Hospital er fødeavdelingen åpen i sommer. Ut fra forventede terminer, ser det ut til at økningen av fødende ikke blir så stor som tidligere år. Det er satt i verk tiltak for å sikre større kapasitet i sommer.

•I Helse Nord-Trøndelag HF er det ingen økning av fødsler i sommermånedene, og fødeavdelingen på Sykehuset Levanger og fødeavdelingen ved Sykehuset Namsos har samme drift som resten av året. Det er lagt plan for ferieavvikling, herunder innleie av ferievikarer.

Helse Vest RHF vurderer at det er satt i gang tilstrekkelige tiltak for å sikre et godt fødetilbud med tilstrekkelig kapasitet i sommer. Helse Vest RHF opplyser følgende om de enkelte helseforetakene:

•Helse Førde har ikke utfordringer med spesielt mange fødende i sommermånedene. Langsiktig planlegging av ferieavvikling og rekruttering av tilstrekkelig antall vikarer gjør at helseforetaket har bemanning svarende til de planer de har for drift av fødeavdelingen. Det er ikke satt i verk ekstraordinære tiltak for sommeren 2017. Det samlede tilbudet ved fødeavdelingen, God start Nordfjord sykehus og Lærdal sykehus er planlagt for å dekke behovet også sommeren 2017.

•Helse Bergen opplyser at kvinneklinikken har en prognose for ferieperioden som tilsier lavere antall fødsler per måned enn i de foregående år. Tiltak for sommeren 2017 er blant annet å sette i verk aktivitetsstyrt bemanning på tvers av avdelingene i Kvinneklinikken, samt ekstra bemanning med sommervikarer. Pasientflyten blir endret for å sikre nødvendig kompetanse og jordmor tilstede for kvinner som er i aktiv fødsel. Voss sjukehus opplyser at de har god oversikt over ventede fødsler i sommer, og at de har god kapasitet til å håndtere disse. Helse Bergen mener de har den bemanningen som er nødvendig for å sikre kvinnene et godt og trygt tilbud.

•Helse Fonna: Fødeavdelingen ved Haugesund sykehus planlegger for normal drift i hele sommerperioden. Det er lagt planer for bemanning i sommer. Det er ingen sommerstengning av fødetilbudet. Fødetilbudet ved Stord Sykehus er åpent i sommer med samme beredskap for jordmor og gynekolog.

•Helse Stavanger: Stavanger universitetssykehus har samme drift på fødeenhetene som ellers i året. Kvinneklinikken har lagt planer for sommerdriften, både for ansatte og innleie av vikarer.

Helse Sør-Øst RHF viser til at det foreligger planer for koordinert ferieavvikling, og at det er satt i gang tiltak for å demme opp for eventuelle utfordringer med å hente inn ferievikarer. Det er blant annet etablert samarbeid mellom fødeavdelinger og gjort avtaler med ansatte om merarbeid. Helse Sør-Øst RHF opplyser følgende om de enkelte helseforetakene:

•Akershus universitetssykehus HF: Fødeavdelingen har alle senger i drift i ferieperioden. Det er planer for koordinert ferieavvikling for de ansatte. Ahus har et godt samarbeid med fødeavdelingene i området.

•Oslo universitetssykehus HF planlegger å holde åpent alle enheter og senger. OUS leier inn vikarer, samarbeider med de andre fødeavdelingene i området og egne ansatte om merarbeid. OUS klarer på den måten å ha på vakt like mange jordmødre som ellers i året.

•Sykehuset i Vestfold HF har planer for å sikre en koordinert ferieavvikling blant ansatte og for innleie av vikarer. Sykehuset samarbeider med sykehusene i Telemark og Buskerud om overflytting/henvisning av fødende hvis alle føderom er opptatt til forløsningsarbeid.

•Sykehuset Innlandet HF opplyser at fødeavdelingene er åpne i sommer. Det er lagt planer for ferieavvikling og innleie av vikarer. Det er redusert aktivitet på poliklinikkene i sommer.

•Sykehuset Telemark HF har fødeavdeling som er åpen hele sommeren, og tilstreber tilsvarende ordinær bemanning da aktiviteten i sommermånedene er som ellers i året.

•Sykehuset Østfold HF stenger ingen føde- eller barselsenger i sommer. Det er lagt planer for koordinert ferieavvikling.

•Sørlandet sykehus HF: Alle fødeavdelinger holder åpent i sommer. Det er gode samarbeidsrelasjoner til de andre sykehusene i foretaket, og de avhjelper hverandre når det er topper.

•Vestre Viken opplyser at alle fødeavdelingene er åpne, og at det er lagt sommerturnuser som skal sikre tilfredsstillende bemanning. Prognoser for fødsler i sommer er litt lavere enn tidligere år.
Som nevnt innledningsvis må helseforetakene ha bemanningsplaner som gjør dem i stand til å følge opp kvalitetskravene når fødselstallet varierer og slik at ingen kvinner føder alene. Ut fra den tilbakemeldingen jeg har fått fra de regionale helseforetakene, oppfatter jeg at helseforetakene har jobbet systematisk med å planlegge fødetilbudet for sommeren 2017. Enkelte helseforetak (OUS, Ahus, og Sykehuset Innlandet, Kvinneklinikken Lillehammer) opplyser at det kan være utfordrende å ivareta faglige retningslinjer med én til én omsorg for kvinner i aktiv fase av fødselen når flere kvinner er i fødsel samtidig. Jeg har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag i 2017 å sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, ikke blir fulgt opp, blir dokumentert i helseforetakenes avvikssystemer og at resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring. Jeg vil følge dette nøye opp med de regionale helseforetakene.