Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1082 (2016-2017)
Innlevert: 09.05.2017
Sendt: 09.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hvordan ville utviklingen i Fastlands-BNP per innbygger sett ut dersom anslaget for produktivitetsvekst fra Perspektivmeldingen 2013 ble lagt til grunn?

Begrunnelse

Viser til figur 6.5 på side 123 i Perspektivmeldingen 2017.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I Perspektivmeldingen 2017 er anslaget for gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst (timeverksproduktivitet) for fastlandsøkonomien 1,5 pst. frem mot 2060. Det er 0,3 prosent-enheter lavere enn lagt til grunn i Perspektvimeldingen 2013. Nedjusteringen må ses i lys av at produktivitetsveksten har vært forholdsvis lav etter 2005, og er i tråd med de forutsetningene som legges til grunn i tilsvarende analyser internasjonalt.
Gjennomsnittlig årlig vekst i fastlands-BNP per innbygger anslås i Perspektivmeldingen 2017 til 1,2 pst. Dersom produktivitetsveksten skulle bli 0,3 prosentenheter høyere enn lagt til grunn i Perspektivmeldingen 2017, ville det gitt en gjennomsnittlig årlig vekst i fastlands-BNP per innbygger på 1,5 pst. Jeg vil understreke at det er stor usikkerhet om produktivitetsutviklingen fremover, både i Norge og internasjonalt.