Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1085 (2016-2017)
Innlevert: 09.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 16.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt har tidligere innstilt på at Kongsberg politistasjon ikke skal beholde passtjenesten og at passutstederne i Sør-Øst politidistrikt blir liggende i Tønsberg, Drammen, Grenland og Notodden. Avgjørelsen lar imidlertid vente på seg. En fjerning av passtjenesten fra Kongsberg politistasjon vil som i andre kommuner medføre ekstra utgifter for næringslivet så vel som for innbyggerne.
Vil statsråden imøtekomme Kongsberg kommunes krav om å få beholde passtjenesten?

Begrunnelse

Stortinget gjorde 23. mars følgende vedtak (Vedtak 519):

"Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake med en plan for utstedelse av våpenkort og pass i den nye tjenestestrukturen, som sikrer en god balanse mellom kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet."

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg vil innledningsvis vise til anmodningsvedtak nr. 519 (2016–2017) 23. mars 2017 der Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake med en plan for utstedelse av våpenkort og pass i den nye tjenestestrukturen, som sikrer en god balanse mellom kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Bakgrunnen for dette vedtaket var Stortingets behandling av Dok 8:35 S (2016–2017) Om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen og Innst. 211 S (2016–2017).
Politiets arbeid med utstedelse av pass moderniseres for å bedre etterlevelsen av internasjonale sikkerhetskrav og for å imøtekomme kritikk fra Riksrevisjonen. Spesielt vil kravene til ID-kontroll bli strengere for å redusere risikoen for misbruk. Som et ledd i dette arbeidet skal organiseringen endres og antallet søkersteder gjennomgås for å legge til rette for økt kvalitet og sikkerhet. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en plan for utstedelse av pass og våpenkort som legger til rette for god balanse mellom kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet. Utarbeidelse av planen vil kunne innebære at produksjonsstart for nye pass og nasjonale ID-kort med eID utsettes til høsten 2018.
Politidirektoratet skal innen medio juni oversende en plan til departementet med oversikt over hvilke lokasjoner det anbefaler skal utstede pass og ID-kort framover. På bakgrunn av det overnevnte er det derfor for tidlig å fastslå hvilke tjenestesteder som i fremtiden vil utstede pass.