Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1091 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Besvart: 12.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når, hvordan og fra hvem mottok statsråden faglig råd om å utsette oppstart av Ringeriksbanen?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål fra 4.april om hva slags faglige råd statsråden har mottatt som underbygger hans konklusjon om at det mest forsvarlige er å utsette oppstart av Ringeriksbanen til 2021, og hvordan statsråden har mottatt disse rådene.
I svar 20.04 skriver statsråden:
«Kostnadsanslagene har ikke endret seg fra 2016 til 2017 utover normal prisomregning. Derimot er det en rekke andre momenter som jeg har tillagt vekt. La meg derfor gjøre oppmerksom på pressemeldingen fra Bane NOR SF 14.03.17, hvor det blant annet står at prosjektet jobber etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig, og at det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser. Det står videre at noe mer tid til forberedelser vil gi prosjektet bedre tid til å modne og optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene. Og det står at risikoen reduseres når det gjelder grunnforholdene, og det blir tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktunderlag. Videre står det at med en hurtigplan om 2019 er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til prosesser som ekstern kvalitetssikring, bompengeproblematikk og Stortingets egen budsjettprosess, samt at det nye regelverket for offentlige anskaffelser ville ha gitt behov for mer tid til kontraktarbeidet.
Selv om jeg ønsket 2019 som oppstart, så er min vurdering at momentene nevnt ovenfor er såpass vesentlige at det er mer forsvarlig å starte i 2021. Det er selvsagt en vurdering man kan konkludere annerledes i, avhengig av hvor sterkt man de ulike hensynene kostnad, kvalitet og ferdigstillelsestid, og risiko forbundet med disse.»
Det er altså klart at statsråden ikke har mottatt skriftlige råd fra fagetatene som skulle tilsi en utsettelse av prosjektet. Alt han har å vise til er en pressemelding fra Bane NOR, publisert i etterkant av at beslutningen var tatt. For Stortingets arbeid med Nasjonal Transportplan er det selvsagt viktig å få klarhet i hvor solid begrunnelsen for regjeringens utsettelse er, og om den eventuelt skyldes en ren politisk nedprioritering. Det gjenstår derfor fortsatt å få en klar forklaring fra statsråden på når, hvordan og fra hvem han mottok faglig råd om å utsette oppstart for Ringeriksbanen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til mine tidligere svar til representanten Lysbakken om dette temaet. Som nevnt gjennomfører Regjeringen tidenes jernbanesatsing. Her er det mange prosjekter som skal gjennomføres, og vi må sikre både rasjonell fremdrift i hvert enkelt prosjekt og for alle prosjektene som helhet. Utbygging av Ringeriksbanen har vært diskutert i mange tiår. Vi har store ambisjoner om å realisere prosjektet, og for første gang fremlegges den som et fullfinansiert prosjekt i en Nasjonal transportplan. Jeg håper Lysbakkens parti vil støtte opp om denne satsingen.
I vårt arbeid med Ringeriksbanen har vi lagt til rette for rask planlegging og samkjørt mange prosesser. Som jeg viste til i mitt forrige svar, har Regjeringens gjort vurderinger av hvilken risiko man legger i prosjektet ved å holde fast ved den timeplan som dagens regjering opprinnelig ønsket. Jeg er opptatt av å gjennomføre prosjekter på en effektiv måte, men jeg er også opptatt av å håndtere risiko slik at man best mulig unngår kostnadssprekker og problemer underveis.
Som jeg nevnte i mitt forrige svar er vi kjent med at det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser. Med noe mer tid til forberedelser vil prosjektet blant annet ha bedre tid til å modne og optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene, samt redusere risikoforhold når det gjelder grunnforholdene, og få mer tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktunderlag. Jeg skrev også at det er vår vurdering at disse momentene er såpass vesentlige at jeg mener det er mer forsvarlig å starte i 2021.
Som jeg nevnte i mitt tidligere svar, er det selvsagt en vurdering man kan konkludere annerledes i, avhengig av hvor sterkt man de ulike hensynene kostnad, kvalitet og ferdigstillelsestid, og risiko forbundet med disse.