Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1094 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Besvart: 12.05.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Er statsråden for landbruk og mat enig med Fylkesmannen i Hedmark og Stange kommune i at etterbruk av gammel jernbanetrase skal avklares før neste planfase slik at det sikres at jernbanetraseen i framtida kan tilbakeføres til jordbruksdrift?

Begrunnelse

I forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor på jernbanen mellom Hamar og Lillehammer foregår det en prosess om tilbakeføring av den gamle jernbanetraseen til matjord der det ligger til rette for dette.
Fylkesmannen i Hedmark krever at før neste planfase skal etterbruk av gammel jernbane avklares. Fylkesmannen forutsetter at tilbakeføring av gammel jernbanelinje til jordbruksareal gjennomføres for områder der dagens jernbanelinje skjærer gjennom dyrka mark og det ut fra en landbruksfaglig vurdering vil gi en god løsning. Dette synet deles av Stange kommune og av jordvernalliansen i Hedmark.
Jernbaneverket har imidlertid ikke gått med på å signere juridisk bindende dokumenter som stadfester at den gamle jernbanetraseen skal tilbakeføres til jordbruksjord.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det er i gang ein prosess knytt til framføring av nytt dobbeltspor for jernbane gjennom kommunane Stange, Hamar og Ringsaker. Landbruks- og matdepartementet er bede om å komme med ei vurdering knytt til kommunedelplanar for desse kommunane og har vore på møte og synfaring 2. mars i år saman med fleire departement, direktorat og etatar.
Saka er omfattande og det er vanskelege avvegingar som må gjerast. I lys av stortingets fastsatte mål for maks 4000 dekar nedbygging av jordbruksjord innan 2020, og behovet for å styrke grunnlaget for matproduksjon som er nedfelt i regjeringa si jordbruksmelding har Landbruks- og matdepartementet gjort ei vurderinga av den konkrete problemstillinga som om etterbruk av den gamle jernbanetraseen. Landbruks- og matdepartementet har i brev av 03.05.17 basert på det sendt ei tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Konklusjonen i tilrådinga er:

"Landbruks- og matdepartementet (LMD) mener hensynet til de store jordvern- og kulturlandskapsinteressene må veie tungt i denne saken. LMD anbefaler å støtte Fylkesmannen i Hedmark sin anbefaling i saken om at det senest ved høring av reguleringsplanforslag for nytt dobbeltspor skal være avklart etterbruk av gammelt spor på den aktuelle strekningen, herunder eventuell prosess og fremdrift. Så langt det er mulig skal også frister og ansvar for gjennomføring av aktuell etterbruk være avklart før reguleringsplan for nytt dobbeltspor vedtas."

Denne saka ligg no i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd. Eg understrekar difor at dette er ei kompleks og samansatt sak som der jordbruks og jordverninteressene er eit av mange hensyn som må takst med i den endelege vurderinga frå KMD.