Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1096 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 11.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden snarast opplyse Stortinget om svara på spørsmåla i det ope brevet som er sendt til statsråden frå LO i Indre Hardanger den 9. mai 2017 vedrørande Odda sjukehus om det skal fortsatt skal vere akuttkirurgi og traumefunksjon ved Odda sjukehus, kan i tillegg statsråden svare på om det fortsatt skal vere turnuskandidat i kirurgi ved Odda sjukehus og vil Stortinget få vite svara før Stortinget skal behandle sak om dette den 15. mai 2017?

Begrunnelse

Helse - og omsorgsministeren har motteke brev i frå LO i Indre Hardanger med spørsmål om korleis brevet Helse- og omsorgsministeren sendte til Helse- og omsorgskomiteen 8. mai er å forstå. Det er stor usikkerheit om kva statsråden meiner skal vere Odda sjukehus si framtid. Eg ber helse- og omsorgsministeren om å svare på desse spørsmåla før Stortinget si handsaming av saka 15. mai, slik at Stortinget kan ta sin avgjersle på eit korrekt og informert grunnlag.

Spørsmålsstellaren viser til brev sendt frå LO i Indre Hardanger:

"SPØRSMÅL TIL HELSEMINISTEREN OM AKUTTKIRURGI VED ODDA SJUKEHUS.

Helseminister Bent Høie sendte 8.mai 2017 eit ope brev til Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, med tittelen «Beredskapsfunksjoner ved sykehuset i Odda».

Etter vårt syn treng vi konkrete svar på noen viktige spørsmål før vi våre trekk endelege konklusjonar i saka. Vi ber om skriftleg svar helst før vårt ekstraordinære styremøte i LO i Indre Hardanger i kveld 9. mai kl. 18.00.

-Har helseministeren i brevet oppheva sitt eige vedtak i foretaksmøtet 24.april om å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen i Odda?
-Vil helseministeren gjennom dette brevet vidareføre dagens modell med døgnbasert akuttkirurgi med traumefunksjon ved Odda Sjukehus?
-Innebærer helseministeren sitt svar at det framleis skal vere team i beredskap ved Odda Sjukehus som kan gjennomføre akutte kirurgiske inngrep på døgnbasis ( dvs. anestesi- og operasjonssjukepleiar, kirurg og anestesilege)?

-Skal Odda Sjukehus ha døgnkontinuerleg beredskap for gjennomføring av nødkirurgiske prosedyrer i samsvar med Nasjonal traumeplan?

-Helseministeren vil «oppfylle kravene til beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering». Kva legg han i dette medisinske nyordet? Er dette det same som fortsatt akuttkirurgisk beredskap – eller berre stabilisering før vidare transport?

-Helseministeren skriv: «Kirurg/ortoped skal behandle pasienter på skadeklinikken, og skal vere tilgjengelig for pasienter på døgnbasis». Kva betyr «tilgjengeleg på døgnbasis» i praksis? Tilsvarar dette dagens ordning med akuttkirugisk beredskap i Odda?

-Helseministeren skriv: «Det skal utarbeides en beredskapsplan med tiltak for å møte ulike scenarier, herunder en situasjon med stengte veier». Kva skal denne planen konkret innehalde, som sikrar minst like god tryggleik som i dag? Og kva med ein beredskapsplan der det ikkje er flyvær for ambulansehelikopter ved kritiske hendingar? Vil eit lokalt operasjonsteam då vere i beredskap og operativt i Odda?
Vi ser fram til snarlege, konkrete og utvetydige svar frå statsråden!
Odda, den 9.mai 2017 Helsing styret i LO i Indre Hardanger
Terje Kollbotn (leiar)"

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg til vedlagte brev til LO i Indre Hardanger datert 15. mai.
Til spørsmålet om turnustjeneste ved sjukehuset i Odda, vil jeg vise til Spesialistforskriften som trådte i kraft i mars i år for del 1 av spesialistutdanningen, som tilsvarer den tidligere turnustjenesten. Forskriften stiller ikke krav om tjeneste ved spesifikke avdelinger, men angir hvilke læringsmål som skal oppnås. Aktiviteten ved Odda sjukehus vil gi grunnlag for å oppnå flere av læringsmålene i del 1, ikke minst gjelder dette tjenesten ved skadepoliklinikken.

Vedlegg til svar:

Jeg viser til epost fra LO i indre Hardanger med spørsmål vedrørende det fremtidige akuttilbudet ved Odda Sjukehus.
Mandag 24. april ble det gjennomført felles foretaksmøte for alle de regionale helseforetakene. Jeg la vekt på at akuttfunksjonene gjennom dette møtet ble avklart, for å sikre forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 2018.
I foretaksmøtet stadfestet jeg Helse Vest RHF sitt vedtak om rammene for utvikling av Odda sjukehus. Odda sjukehus skal fortsatt være et akuttsykehus. Tilbudet skal ikke reduseres, men styrkes på mange områder. Akuttberedskapen med døgnåpen skadepoliklinikk vil være tilpasset lokale behov, blant annet som følge av økende turisme både sommer og vinter.
I brev til helse- og omsorgskomiteen datert 8. mai, har jeg beskrevet de føringer jeg vil legge for Helse Fonna sin plan for implementering av endringene:

"Odda sjukehus har spesielle utfordringer på grunn av sin geografiske beliggenhet og risiko for stengte veier. Jeg vil derfor påse at Helse Fonna sin plan for implementering av foretaksmøtets vedtak ivaretar følgende:
•Odda skal være et akuttsykehus. Tilbudet ved Odda sjukehus skal være framtidsrettet og videreutvikles i samsvar med nasjonal helse- og sykehusplan, være forsvarlig, forutsigbart og ivareta tryggheten, og er en viktig del av beredskapen for befolkningen.
•Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlig syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander. Den samlede beredskapen for befolkningen tilhørende Odda sjukehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag. Den samlede kompetansen som finnes på sykehuset, og som er i beredskap, skal selvsagt kunne brukes i akutte alvorlige situasjoner.
•Kirurg/ortoped skal behandle pasienter på skadepoliklinikken, og skal være tilgjengelig for sykehuset på døgnbasis.
•Anestesilege og medisinsk overlege skal være tilgjengelig på døgnbasis.
•Sykehuset skal gjennomføre kompetansehevende tiltak og regelmessig trening, slik at personellet er forberedt på å håndtere akutte situasjoner.
•Det skal utarbeides en beredskapsplan med tiltak for å møte ulike scenarier, herunder en situasjon med stengte veier. Beredskapsplanen utarbeides i samarbeid med de ansatte ved Odda sjukehus, med kommunene og øvrige aktuelle aktører."

At den samlede beredskapen skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag, betyr ikke at det ikke vil skje kunne endringer i dagens organisering for å gjøre tilbudet mer fremtidsrettet. Flere av spørsmålene går nettopp inn på den interne organiseringen av tilbudet. Dette vil bli avklart i prosessen som vil starte etter at Helse Vest får et revidert oppdragsdokument der innholdet i mitt brev til Stortinget vil bli tatt med. I dette arbeidet skal de ansatte, Odda kommune og andre interessenter inviteres med, slik det fremkommer av brevet.
Jeg vil vurdere om den endelige planen er i samsvar med føringene i mitt brev når planen er utarbeidet. Det vil ikke skje endringer i Odda som følge av foretaksmøtevedtaket før denne planen er vurdert.
Jeg vil ellers vise til at Stortinget vil behandle representantforslagene vedrørende Odda sjukehus den 15. mai 2017.