Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1103 (2016-2017)
Innlevert: 11.05.2017
Sendt: 12.05.2017
Besvart: 19.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Posten distribusjonsruter går over kommunegrensene. Skal en kommune, eller partier og organisasjoner, ha ut informasjon til innbyggerne i egen kommune, kreves det at de tilpasser utsendelsen til etablerte postruter. Det betyr at det distribueres til husstander utover den informasjonen er rettet mot. Dette gir økte kostnader i tillegg og informasjonsspredning utover målgruppen.
Vil statsråden bidra til at Postens regler endres slik at utsending av uadressert materiell kan begrenses til innbyggerne i kommunen informasjonen er ment for?

Begrunnelse

Postens regler for utsending av uadressert informasjon forutsetter i dag at det distribueres til alle husstander innenfor en postrute. Postrutene følger ikke kommunegrensene. Ett eksempel er utsendelse av kulturkalenderen for Skaun som kommunen distribueres til sine innbyggere. Den må trykkes i 1 000 eksemplarer ekstra fordi postrutene også går inn i to andre kommuner. Dette gir ekstra kostnader, negative miljøvirkninger og spredning til 1 000 husstander som informasjonen ikke er rettet mot.
Alternativet for kommunene, eller for organisasjonslivet, er å distribuere gjennom A eller B-post. Noe som er langt mer arbeids- og kostnadskrevende.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Formidling av uadressert post er ikke del av postlovens saklige virkeområde, jf. postloven § 2 andre ledd fjerde punktum. Det er dermed ikke en politisk beslutning som ligger til grunn for Postens tjenestetilbud i dette tilfellet.
Det har over lengre tid vært åpent for konkurranse i markedene for både adressert- og uadressert post. I et slikt marked vil det som regel være mulighet for å finne alternative tilbydere som tilbyr formidling av uadressert post. I den grad det finnes en stor nok etterspørsel i markedet etter den type tjeneste som etterlyses, legger jeg til grunn at posttilbyderne vil søke å dekke denne etterspørselen i størst mulig grad, noe jeg også antar at Posten Norge er klar over.