Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2016-2017)
Innlevert: 11.05.2017
Sendt: 12.05.2017
Besvart: 23.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I hvor stor grad har staten og kommunene tatt i bruk efaktura?

Begrunnelse

Beregninger har vist at staten kan spare opp mot to milliarder kroner på å bruke efaktura. Eksempelvis viste et samarbeid mellom 22 kommuner om efaktura at en sparte 34 årsverk.
Fra 1. juli 2011 skulle statlige etater være i stand til å ta imot efaktura, og ett år senere ble det obligatorisk å bruke efaktura. Fra 1. juli 2014 er det plikt også for kommunene til å motta efaktura og fra og med 2015 skal alle forvaltningsorganer bruke efaktura. Det ville være nyttig om statsråden kunne redegjøre for statusen med dette arbeidet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Departementet stilte krav knyttet til bruk av elektronisk faktura basert på EHF-format første gang gjennom Digitaliseringsrundskrivet for 2011. Siden dette har økningen i omfang og antall brukere vært stor. Det er imidlertid fortsatt noen virksomheter som gjenstår og det er rom for økt omfang.
Standardformatet for elektronisk faktura er EHF (Elektronisk handelsformat) for norske fakturautstedere og mottakere. For fakturaer som kommer fra utlandet er formatet PEPPOL BIS. EHF og PEPPOL BIS er basert på UBL (Universal Business Language) og PEPPOL BIS er den "europeiske versjonen" av EHF. Alle mottakere av EHF og PEPPOL.BIS i Norge er registrert i ELMA (Elektronisk mottaker adresseregister). ELMA forvaltes av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi).
Fra 1. juli 2011 skulle alle statlige virksomheter og helseforetak være i stand til å motta elektronisk faktura på angitt standardformat. På dette tidspunktet kunne ca. 200 statlige virksomheter og tre av fire helseforetak motta elektronisk faktura på standard format.
Fra 1. juli 2012 skulle alle statlige virksomheter kreve elektronisk faktura og kreditnota på standard format i alle nye avtaler. De fleste statlige virksomhetene var da registrert som elektronisk faktura- og kreditnotamottakere.
Fra 1. januar 2015 er alle kommuner og fylkeskommuner pålagt å motta elektronisk faktura på EHF-format. Alle fylkeskommuner er registrert i ELMA-registeret og kan ta imot faktura på standard format. P.t. er det 5 kommuner som ikke kan motta elektronisk faktura. Dette er kommunene Ballangen, Kåfjord, Tysfjord, Radøy og Seljord.
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) håndterer fakturamottak for 172 statlige virksomheter. Disse mottok i 2016 52 % elektronisk faktura. Fra januar til og med april i år er 59 % elektronisk fakturaer. DFØs kunder mottar fra 22 % til 100 % elektronisk fakturaer. Imidlertid benytter samtlige statlige virksomheter elektronisk EHF-mottak, noe som betyr at de kan ta imot og må bli flinkere til å kreve elektronisk faktura.
Det er spesielt to statlige sektorer som peker seg ut med lavt antall mottatte fakturaer. Dette er justissektoren og helsesektoren. Disse sektorene håndterer et stort antall sensitive opplysninger, som også fremkommer i fakturafeltene, og har derfor vært tilbakeholdne med å gå over til slik løsning. På denne bakgrunn har Difi etablert en løsning som sikrer fakturainnhold og som vil bli tilgjengelig i løpet av sommeren. Denne sikkerhetsløsningen baserer seg på bruk av virksomhetssertifikater. Disse sertifikatene benyttes til å kryptere innhold, og det er bare mottaker som kan dekryptere innholdet.
Kommunal sektor har imidlertid en høyere andel mottatte EHF-fakturaer. Dette synes å bero på at de fleste kommunale oppdragsgivere er flinkere til å kreve EHF faktura enn statlige virksomheter.
Departementet arbeider med implementering av DirEU 14/55 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser, og legger opp til at det skal være obligatorisk å kreve elektronisk faktura ved alle offentlige innkjøp. En slik forskrift vil være hjemlet i lov om offentlige anskaffelser.
KOSTRA-rapporteringen for 2016 omfatter for første gang bruk av EHF-faktura. Imidlertid er dette tallgrunnlaget enda ikke klart. De kommunene som rapporterer bruk til Difi, rapporterer om mottak fra 65 % til 90 % elektronisk faktura.
Gjennom løsningen Difi forvalter er det sendt mer enn 40 millioner fakturaer siste 12 måneder. Forsiktige anslag angir ca. 10 minutter tidsbesparelse pr mottatt faktura, og dette gir en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.