Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1109 (2016-2017)
Innlevert: 12.05.2017
Sendt: 12.05.2017
Besvart: 22.05.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden vurdere å utsette planlagt nedleggelse av Røvika mottak for enslige mindreårige, til 2018 for å unngå forverring av situasjonen for barna på mottaket?

Begrunnelse

Røvika Mottak i Fauske kommune er et mottak for enslige mindreårige asylsøkere som ble opprettet høsten 2015. Mottaket har vært et trygt hjem for nærmere 50 ungdommer fra 16-18 år, de fleste afghanske gutter. Fauske har opprettet et eget grunnskoletilbud for guttene, for å gi de en fullverdig skolegang. Det er etablert et godt samarbeid mellom BUP, skolen og kommunehelsetjenesten i Fauske Kommune. Og mottaket har jobbet mye med oppfølging av traumer.
Nå er mottaket vedtatt nedlagt, og guttene som er bosatt på mottaket skal fordeles rundt på ulike andre mottak. Etter det undertegnede har fått opplyst har de fleste guttene på mottaket fått avslag, men mange blir ikke 18 før i 2018. En viktig oppgave er derfor å forberede og tilrettelegge for frivillig retur gjennom IOM-programmet. Da er det viktig at man føler seg trygg og at man får nødvendig oppfølging. Flere av guttene på mottaket har flyttet før og har tidligere bodd på andre mottak i området som nå er nedlagt, som Mørkved, Brygga og Sulitjelma. Nok en gang tvinges de til å bryte opp og flytte til et nytt sted med nye voksne nye barn og ny skole.
Undertegnede viser i den forbindelse til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår en satsing på enslige mindreårige i mottak, herunder tiltak for å redusere flytting mellom mottak.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Justis- og beredskapsdepartementet har delegert ansvaret for etablering, drift og nedleggelse av asylmottak til Utlendingsdirektoratet (UDI). Det har så langt i år vært overkapasitet både i ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. UDI har utarbeidet interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, IM 2010-039. At et mottak legges ned beror på en avveining av ulike hensyn. Etter de nevnte rutinene vurderes og rangeres mottakene etter kriterier som pris, innhold i drift, innkvarteringstilbudet, organisatoriske og administrative forhold og tjenestetilbudet i vertskommunen. Videre foretar UDI en skjønnsmessig vurdering av ulike forhold, sett opp mot behovet for å legge ned mottak.
Når et mottak for enslige mindreårige skal legges ned, gjennomfører UDIs aktuelle regionkontor en kartlegging av beboerne, i tett dialog med mottaksansatte, med tanke på å ivareta individuelle behov best mulig gjennom prosessen. UDI tar så langt som mulig hensyn til beboernes ønsker og behov ved flytting til nye mottak. Barn er en prioritert gruppe for UDI, også ved etablering og nedleggelse av asylmottak. De som ønsker å flytte til bestemte mottak pga. nærhet til familie, slekt eller venner, kan søke om flytting til disse mottakene. UDI har også tilstrebet at de som er gode venner og ønsker å komme på samme mottak, så langt som mulig får imøtekommet ønsket. Det skal videre tas hensyn til beboernes mulighet for aktiviteter og lignende når de fordeles til nye mottak.
For gruppen enslige mindreårige med avslag eller tidsbegrenset tillatelse frem til fylte 18 år, er det særlig viktig med et tett og individuelt tilrettelagt arbeid for å motivere til assistert retur. UDI arbeider systematisk med retur i mottak og stiller krav om at alle mottak skal bidra i returarbeidet. Returoppfølging av den enslige mindreårige påvirkes derfor ikke av ev. flytting mellom mottak.
Vi er i en situasjon hvor antall enslige mindreårige i mottak reduseres i raskt tempo. I begrunnelsen for spørsmålet vises det til at nærmere 50 ungdommer har bodd ved Røvik mottak. Ved utløpet av april var det 25 beboere ved mottaket. Nedgangen i mottaksbefolkningen har generelt ført til at UDI må avvikle asylmottak for å redusere utgiftene til mottaksdrift. Dette fører dessverre til at noen asylsøkere må flytte, og jeg har forståelse for at enkelte beboere opplever det som utfordrende. UDI prøver derfor å gjøre nødvendige flyttinger så skånsomt som mulig.
For å bedre situasjonen for enslige mindreårige har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å gi UDI et økt økonomisk handlingsrom. Som følge av dette vil man i større grad kunne tilpasse nedleggelse av mottak til beboernes behov. Et eksempel på dette kan være å utsette nedleggelse av et mottak for enslige mindreårige til skoleferien, slik at beboerne kan fullføre skoleåret der de bor. Dette er hensyn som fører til merkostnader, men også til at UDI kan foreta en mer planmessig nedleggelse av mottak, der de i større grad kan ta hensyn til barna. Et slik økt handlingsrom innebærer imidlertid ikke at mottak for enslige mindreårige ikke vil bli nedlagt, uavhengig av kostnader.
De operative vurderingene av kapasitetsbehovet og hvilke mottak som skal videreføres er det UDI som gjør. Et viktig hensyn UDI må se hen til i denne vurderingen er at antallet enslige mindreårige i mottak for tiden reduseres raskt, bl.a. som følge av beslutningen om å bosette gruppen mindreårige som har begrenset tillatelse på grunn av ID-tvil.