Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1121 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 16.05.2017
Besvart: 23.05.2017 av næringsminister Monica Mæland

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Sjøfartsdirektoratet har fastsatt en ny forskrift for mindre passasjerskip mv, gjeldende fra 1. juli 2017. Bestemmelsene i forskriften vil i praksis gjøre det umulig å operere replikaen av Osebergskipet, «Saga Oseberg».
Vil statsråden innføre en ordning for dispensasjon fra kravene i forskriften som gjør det mulig å operere spesielle fartøy på inntil 24 meter innenfor fartsområde 1 og 2, forutsatt at prinsippene for trygg drift for øvrig kan dokumenteres?

Begrunnelse

Saga Oseberg» er en kopi av et vikingskip på 21,5 meter. Skipet har ikke motor, men drives for seil og årer. Skipet har siden 2012 blitt drevet av et båtlag med to driftsområder; Aktivitet, inkludert opplæring, trening, seiling og historisk dokumentasjon for båtlagets medlemmer, og turer innenfor et begrenset, lukket farvann med ulike grupper, som for eksempel skoleklasser, historielag og firmagrupper.
Det er gjennom flere år utviklet og innarbeidet systematiske planer, opplæring og tiltak for ivaretakelse av krav til sikker drift, inkludert obligatoriske opplæringsmoduler for mannskap. Dette omfatter mannskapskurs, seilkurs, førstehjelpskurs, og både teoretisk og praktisk sikkerhetsopplæring. For nøkkelpersonell og skipets befal, oppfylles krav til sertifisering som fritidsskipper for fartøy inntil 24 meter (D5L), VHF sertifikat, sertifisering i henhold til krav for "sjøfolk med særlige sikringsplikter" og sertifisering i "passasjer og krisehåndtering".
Den nye forskriften stiller imidlertid sertifiseringskrav som på ingen måte er utarbeidet med tanke på denne typen fartøy. Det fremstår svært urimelig at det i prinsippet kreves tre års fartstid og full dekksoffiserkompetanse for å føre en stor ro- og seilbåt i lukket farvann.
Derfor er det behov for en unntaksbestemmelse eller dispensasjonsadgang fra den nye forskriften, som gjør det mulig å føre denne typen tradisjonsfartøy innenfor fartsområde 1 og 2, forutsatt at prinsippene for trygg drift for øvrig kan dokumenteres.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg er kjent med at spesielle fartøy som for eksempel "Saga Oseberg" har utfordringer knyttet til å etterleve gjeldende regelverk. Både Sjøfartsdirektoratet og Samferdselsdepartementet har mottatt henvendelser fra driftsansvarlig for fartøyet om problemstillingen og deres forslag om at det må fastsettes en unntaksbestemmelse. Henvendelsen til Samferdselsdepartementet har blitt oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet som ansvarlig departement for Sjøfartsdirektoratet.
Henvendelsen relaterer seg til flere forhold, blant annet sertifisering for fartsområde, drift og kvalifikasjoner. Disse forholdene reguleres av forskjellig regelverk. Jeg har fått opplyst fra Sjøfartsdirektoratet at henvendelsen fra "Saga Oseberg" fortsatt er til behandling hos direktoratet, og de understreker at de ikke har konkludert på noen områder i saken.
Sjøfartsdirektoratet opplyser at de har en konstruktiv dialog med representantene for "Saga Oseberg", og at direktoratet er innstilt på å finne en løsning innenfor gjeldende regelverk. Om nødvendig vil Nærings- og fiskeridepartementet be Sjøfartsdirektoratet om å gjære tilpasninger i regelverket.
Jeg er opptatt av at skipsfarten ikke pålegges urimelige krav og at regelverket er fleksibelt med hensyn til ulike fartøystyper, forutsatt at fartøyene driftes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte som ikke setter skipet, mannskap, passasjerer og miljø i fare.
Sjøfartsdirektoratet har opplyst at de prioriteter saken høyt for å finne en snarlig løsning.