Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1125 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 18.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Statens vegvesen har fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel i Selbu kommune for å stoppe utvikling av områder som kommunen mener er nødvendig for å sikre bosettingen i utsatte lokalsamfunn. Statens vegvesen mener kommunen skal sentralisere boligbyggingen og begrunner sine innsigelser med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og transportplanlegging.
Er statsråden enig i at disse retningslinjene skal brukes for å forhindre desentralisert bosetting?

Begrunnelse

I sin begrunnelse for å reise innsigelse mot flere boligområder i lokalsamfunn i Selbu, sier Statens vegvesen at:

"Mange av utfordringene er knyttet til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vegvesenet mener det er utfordrende at det legges til rette for boligbygging i områder der en i stor grad må benytte seg av bil som transportmiddel for å kunne gjennomføre hverdagslige gjøremål slik som arbeidsreiser, innkjøpsreiser, besøksreiser og fritidsreiser."

I de statlige planretningslinjene heter det:

"I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster."

Jeg deler Selbu kommunens forståelse av at denne formuleringen i planretningslinjene gir rom for et annet syn på kommuneplanens arealdel i
Selbu enn det Statens vegvesen legger til grunn.
Det vil være svært uheldig om kommunenes bestrebelser på å opprettholde et bosettingsmønster som gir positive framtidsmuligheter for flere lokalsamfunn, skal bli stoppet av en snever tolking av de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk oversendt kommuneplanens arealdel for Selbu kommune i brev datert 18. januar 2017 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det er uavklarte innsigelser til fem områder for spredt boligbebyggelse, til boligdelen av et område med kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og til to områder for fritidsbebyggelse. Departementet skal behandle saken etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.
Statens vegvesen begrunner innsigelsene til fire av områdene for spredt boligbebyggelse hovedsakelig med manglende trafikksikkerhet. Innsigelsene til det femte området for spredt boligbebyggelse og boligdelen av området med kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse er hovedsakelig begrunnet ut fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Hovedtema i denne saken synes derfor å være trafikksikkerhet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte møte og befaring 9. mars 2017 sammen med representanter fra blant annet Selbu kommune, Statens vegvesen og fylkesmannen. Det ble klart under møtet at både Statens vegvesen og kommunen var åpne for videre dialog for om mulig å komme fram til en omforent løsning om de aktuelle områdene for spredt boligbebyggelse. Selbu kommune og Statens vegvesen møttes til drøftinger 29. mars 2017, og kommunen behandlet deretter saken i sitt meklingsutvalg 3. mai 2017. Departementet har mottatt referat fra drøftingene og kommunens anbefaling.
Før kommunal- og moderniseringsdepartementet fatter vedtak i saken, skal Samferdselsdepartementet avgi uttalelse om forholdene som Statens vegvesen har fremmet innsigelser til. Jeg kan ikke gå nærmere inn på problemstillingene i denne saken før jeg også har fått uttalelsen fra Samferdselsdepartementet.