Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 18.05.2017
Besvart: 30.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Hvor langt er statsråden kommet i prosessen, og hva vil han foreta seg fremover med hensyn til hoppforbudet i Trollveggen?

Begrunnelse

Viser til spørsmål fra Jenny Klinge i Dokument nr. 15:1414 (2014-2015), og svar fra tidligere statsråd om hvorvidt han ville ta initiativ til å få gjennomført ei vurdering av å fjerne forbodet mot basehopping i Trollveggen i Rauma kommune. Statsråden svarte da at:

«Eg vil no sjå på dei innspela som kjem frå lokalsamfunnet og politi- og redningsetatar med omsyn til om forbudet er føremålstenleg.»

Jeg har blitt orientert om at det ble gjennomført lokale høringer i desember 2015.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Forbud mot basehopping i Trollveggen er fastsatt ved en forskrift fra 1987 (12. juni 1987 nr. 495 om forbud mot fallskjermhopping m.v. i Trolltindene). Det er ikke fastsatt forskrifter om forbud for andre fjellområder. Forskriften er hjemlet i lov av 12. juni 1987 nr. 57 om forbud mot fallskjermhopping m.v innenfor visse fjellområder.
I forarbeidene til loven ble det lagt vekt på at regelverket ikke skulle gjøres mer vidtrekkende enn behovet til enhver tid tilsier.
Justis- og beredskapsdepartementet avholdt i desember 2015 en lokal høring med de mest aktuelle lokale etater vedrørende en eventuell opphevelse av forbudet mot basehopping i Trollveggen. Det var i denne høringen ingen sterke motforestillinger mot en opphevelse.
Derimot har det kommet et innspill fra Hovedredningssentralen (HRS) i Sør-Norge, som fraråder en opphevelse av forbudet. For HRS er hensynet til redningsmannskapenes sikkerhet det avgjørende, og spørsmålet blir derfor om risikoen knyttet til eventuelle redningsaksjoner er blitt mindre siden forbudet ble innført i 1987. HRS opplyser at de ikke har noen indikasjoner på at så er tilfelle.
Tilbakemeldingen fra HRS gjør at jeg ønsker å avvente beslutningen om opphevelse frem til eventuelt andre eller nye opplysninger om dette foreligger.