Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1133 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 18.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hva er finansministerens vurdering av den potensielle interessekonflikten når NBIMs øverste leder eier aksjer i samme selskap som NBIM, og vil det i denne sammenheng være behov for justeringer og tydeliggjøring av regelverket?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv skrev 12. mai at NBIM sjef Yngve Slyngstad ifølge aksjonærregisterets tall per 31. desember 2016 eier aksjer i gassrederiet Golar LNG, et selskap som også Statens pensjonsfond utland (SPU) eier aksjer i. Det er av flere påpekt at Slyngstads posisjon kan føre til en potensiell interessekonflikt. Det vil være interessant å høre statsrådens vurdering av den potensielle interessekonflikten, og samtidig en vurdering om det er behov for å gjennomgå reglene for private verdipapirkjøp for ansatte i Norges Bank.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) ivaretas av Norges Bank innenfor et mandat fastsatt av Finansdepartementet. Banken har etablert en egen kapitalforvaltningsenhet, Norges Banks Investment Management (NBIM), som har ansvar for den daglige gjennomføringen av forvaltningen.
Norges Bank har, innenfor regler gitt i lov og forskrift, selv ansvaret for hvordan den vil organisere sin virksomhet. Hovedstyrets skal blant annet påse at banken har regler og rutiner som sikrer at det ikke oppstår interessekonflikter mellom forvaltningsoppdraget og ansattes private handel med verdipapirer, samt at lovregler som for eksempel behandling av innsideinformasjon følges.
Norges Bank har på forespørsel gitt følgende orientering til departementet om dagens regelverk for ansattes handel med verdipapirer:

«Hovedstyret har fastsatt etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank, herunder regler for ansattes egenhandel. Prinsippene åpner for at bankens ansatte innen nærmere rammer kan handle i aksjer, obligasjoner og verdipapirfond i forbindelse med forvaltning av private formues- eller sparemidler. De etiske prinsippene fastslår at slik forvaltning må ligge innenfor gjeldende lover og forskrifter, og at sentralbanksjefen og leder for NBIM skal fastsette nærmere regler om bindingstid samt andre begrensninger for ansattes handel med verdipapirer. Det er strengere og lovbestemte restriksjoner for ansatte som i sitt arbeid normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter for Norges Bank. Hovedstyrets prinsipper og de interne reglene gjelder for alle ansatte innen de to virksomhetsområdene, inkludert for leder av NBIM.
I henhold til regelverket for NBIM skal kjøp og salg rapporteres i forkant til en kontrollavdeling i banken, og handler kan stoppes dersom de finner grunn til det. Det er også bindingstid på aksjer og obligasjoner man eier. På dette punktet har hovedstyret fastsatt særskilte regler for bl.a. leder av NBIM, jfr. hovedstyrets etiske prinsipper pkt. 7, andre avsnitt:
For leder av NBIM og for ledere av etterlevelsesfunksjonene (Chief Compliance Officers) i NBIM og i sentralbankvirksomheten skal egenhandel som er underlagt bindingstid, forhåndsgodkjennes av Juridisk direktør.»

Hovedstyrets prinsipper og de interne reglene for egenhandel for ansatte i NBIM er publisert på bankens nettsider: https://www.nbim.no/no/fondet/styringsmodellen/retningslinjer/god-forretningsskikk/#Anchor11.
Jeg har merket meg at Norges Banks hovedstyre har fastsatt etiske prinsipper for ansattes egenhandel med verdipapirer, og at det er fastsatt særskilte regler for leder av NBIM som innebærer at egenhandel må godkjennes av juridisk direktør. Jeg legger til grunn at disse reglene følges, og at eventuelle interessekonflikter vurderes grundig før godkjenning av private investeringer til leder av NBIM, herunder mulig fremtidig eierskapsutøvelse ovenfor selskapet mv.