Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2016-2017)
Innlevert: 23.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 30.05.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er bakgrunnen for at lengeværende asylsøkere flyttes mellom mottak, og kan statsråden bekrefte at UDIs beslutning om å flytte asylsøkere fra Svolvær mottak ikke har noen sammenheng med Vågan kommunes engasjement for de samme asylsøkerne?

Begrunnelse

Vågan kommune ba justisdepartementet om tillatelse til å etablere et pilotprosjekt der lengeværende asylanter som har bodd mer enn fem år i Vågan, og som ikke kan tvangsutsendes, gis midlertidig arbeidstillatelse. Dette for å sikre et minimum av menneskeverd og menneskerettigheter.
Kommunenes forespørsel ble besvart av departementet 9. mai 2017, og det fremgår klart av brevet at departementet ikke vil åpne for pilotprosjekt.
To dager etter brevet ble sendt fra departementet (11. mai), kom representanter fra UDI til Svolvær mottak for å informere lengeværende etiopiere som bodde på mottaket om at de nå skulle flyttes til andre mottak. Begrunnelsen ble oppgitt å være at det ikke var bra å bli boende for lenge på samme mottak.
Undertegnede er kontaktet av lokale politikere som stiller seg undrende til at melding om flytting skjer i kjølvannet av kommunens initiativ om å gi midlertidig arbeidstillatelse. Dette oppfattes som et forsøk på å kvele et gryende lokalt folkelig og politisk engasjement for en svak og sårbar gruppe.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Justis- og beredskapsdepartementet har delegert ansvaret for etablering, drift og nedleggelse av asylmottak til Utlendingsdirektoratet (UDI). De operative vurderingene av kapasitetsbehovet og hvor asylsøkere skal bo gjør UDI uten involvering eller overprøving fra departementets side. Det har ikke vært kontakt mellom departementet og UDI i denne saken om flytting av asylsøkerne fra Svolvær mottak.