Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1161 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 01.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): I dag er det fylkeskommunene som avgjør hvilke digitale og andre hjelpemidler som elevene i fylket kan bruke ved eksamen i den videregående skole. Elevene får samme eksamen og vurderes på lik linje over hele landet, men har altså ulik tilgang til hjelpemidler på nett. Dette fremstår som urettferdig.
Synes kunnskapsministeren at denne forskjellsbehandlingen når det gjelder hjelpemidler er akseptabel, eller vil ministeren sikre felles nasjonale retningslinjer for hjelpemidler til eksamen?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Vi har nasjonale retningslinjer for bruk av hjelpemidler til eksamen, men ingen nasjonal liste over hvilke kilder elevene skal ha tilgang til under de ulike eksamenene. Siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 har hovedinnretningen vært at alle hjelpemidler er tillatt ved eksamen i både grunnskolen og i videregående opplæring, med noen sentrale unntak. Elevene har for eksempel tilgang på læreverk, egne notater og ulike oppslagsbøker, men det har ikke vært lov å bruke internett, oversettelsesprogrammer eller hjelpemidler som tillater kommunikasjon.
Bruken av hjelpemidler til eksamen må ses i lys av to sentrale prinsipper, tilpasset opplæring og lærernes metodefrihet. I likhet med at vi ikke styrer hvilke læremidler lærerne skal bruke i undervisningen, detaljstyrer vi heller ikke hvilke hjelpemidler elevene skal bruke til eksamen. Flere og flere bruker digitale hjelpemidler i opplæringen og det er viktig at elevene får bruke hjelpemidler de er kjent med.
Våren 2015 ble det besluttet at det også skulle være tillatt for skolene å bruke utvalgte digitale hjelpemidler, som for eksempel lærebøker på nett, digitale oppslagsverk og ordlister, forutsatt at de utvalgte nettsidenes IP-adresser kunne isoleres.
Jeg er svært opptatt av at eksamen er og oppleves som rettferdig, og at eksamenskandidatene likebehandles på tvers av skolene. På bakgrunn av innspill om manglende nasjonale rammer og opplevd urettferdighet, tok jeg i 2016 initiativet til at nasjonale retningslinjer for nettbaserte hjelpemidler skulle endres. Jeg ba Utdanningsdirektoratet om å «gjøre det obligatorisk for alle skoleeiere å tilby et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler ved de sentralt gitt skriftlige eksamener i videregående opplæring». Fra og med årets eksamen skal alle eksamenskandidater i samme fylke få tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene på eksamen.
Intensjonen er at skoleeier i samarbeid med skolene velger ut hvilke nettbaserte hjelpemidler som skal tilbys på eksamen. Utvelgelsen bør skje på et faglig grunnlag og reflektere de kildene elevene har jobbet med i opplæringen. Innstrammingen fra i fjor betyr også at sensorene nå skal ha tilgang til informasjon om hvilke nettbaserte hjelpemidler elevene har hatt tilgang til på eksamen.
Jeg vil evaluere erfaringene fra årets eksamen, og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer. Jeg vil ta blant annet ta initiativ til et samarbeid med fylkeskommunene, slik at de kan bidra med innspill til hvordan vi kan gjøre ordningen enda bedre.