Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1162 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 01.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Har det blitt tatt hensyn til omstillingskostnader i form av flyttekostnader for personell, økte pendleutgifter, eventuell flyttebonus, ventelønn osv. i analysen, og hva er i så fall den estimerte kostnaden knyttet til dette?

Begrunnelse

Alternativ 1 for fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly (enebase på Evenes) i Prop 151 S (2015-2016) innebærer flytting av personell fra Andøya (hvor det jobber snaut 300 personer i dag) til Evenes.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. mai 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås om det er tatt hensyn til omstillingskostnader ved flytting av personell fra Andøya flystasjon til Evenes.
Ved Stortingets behandling av langtidsplanen, jf. behandlingen av Innst.62 S (2016–2017) romertallsvedtak I og V, ble regjeringens forslag til etablering av én base for kampfly og maritime overvåkningsressurser på Evenes og nedleggelse av Andøya flystasjon vedtatt. Regjeringen la i dette forslaget til grunn en helhetlig vurdering av de operative og økonomiske konsekvensene. Det økonomiske grunnlaget omfatter også personellrelaterte omstillingskostnader i henhold til gjeldende avtale for omstilling i staten. Estimerte omstillingskostnader knyttet til pendling, flytting og bolig er inkludert i tallgrunnlaget for samtlige organisatoriske endringer det legges opp til i langtidsplanen, også for flyttingen til Evenes. For personellet som i dag har sitt arbeid på Andøya flystasjon vil omstillingsarbeidet i Luftforsvaret legge til rette for at så mange som mulig velger å fortsette sin tjeneste på Evenes, enten ved flytting eller pendling.