Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1166 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 26.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvor i helikopterstrukturen er innsparingen på 100 årsverk identifisert, når blir denne reduksjonen realisert og hvordan er disse reduksjonene samt behov for ny EBA og infrastruktur identifisert i iverksettingsbrevet til forsvarssjefen?

Begrunnelse

I spørsmål 29 fra utenriks og forsvarskomiteen (oversendt i brev av 27. juni 2016) vedr. Prop. 151S (2015-2016) utbes det forklaring på årsak til flytting av Bell-helikoptre og nedleggelse av base på Bardufoss når stordriftsfordelene på inntil 5 prosent er i ferd med å ta effekt.
I svaret fra forsvarsministeren konkretiseres endringer i helikopterstrukturen med flytting av 2 skvadroner til henholdsvis Rygge og Bergen. Statsråden skriver at 334 skvadron med fregatthelikoptre samles på Haakonsvern og 339 skvadron med Bell 412 samles på Rygge. Statsråden skriver videre at «De foreslåtte tiltakene knyttet til endringer i helikopterstrukturen innebærer en reduksjon på om lag 100 årsverk. Over 20 år gir tiltaket om lag 2,4 mrd. kroner i reduserte kostnader.»
Endringen i helikopterstrukturen skal i følge forsvarsministeren altså gi en reduksjon på om lag 100 årsverk, og reduserte kostnader på 120 mill. pr år i gjennomsnitt over en 20 års periode. Samtidig vil de baser helikoptre skal flyttes til ha behov for opprustning av EBA og infrastruktur.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. mai 2017 med spørsmål fra stortings-representant Martin Henriksen om endringer i helikopterstrukturen.
Bakgrunnen for endringene i helikopterstrukturen er at dagens fordeling av helikopter mellom Bardufoss og Rygge hverken gir fullverdig støtte til Hæren, Forsvarets spesialstyrker eller politiet. Spesialstyrkene har behov for økt taktisk mobilitet. Vi prioriterer derfor å øke den operative evnen ved å samle helikoptrene på Rygge som dedikert støtte til spesialstyrkene. Denne prioriteringen er basert på forsvarssjefens tydelige fagmilitære råd.
Den anbefalte løsningen for omstruktureringen av helikoptervirksomheten slik den ble be-skrevet i Prop. 151 S (2015–2016) – Kampkraft og bærekraft – var beregnet til å frigjøre mer enn 120 mill. kroner pr. år knyttet til blant annet ledelse, stab og støtte på Bardufoss, til annen prioritert virksomhet. Samling av Bell 412 på Rygge utløser i mindre grad behov for EBA-investeringer.
Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene om gjennomføringen av langtidsplanen for 2017-2020, i tråd med innstillingen fra Stortinget, er formalisert i iverksettingsbrevet. Forsvaret er gitt handlefrihet til å planlegge og gjennomføre omstillingen av strukturen på en hensiktsmessig måte. Forsvarsdepartementet forventer at Forsvaret finner gode og kostnadseffektive løsninger som gjør at årsverk kan frigjøres til prioriterte formål når antallet ledelseselementer og baser reduseres. Samtidig er det viktig å beholde nødvendig kompetanse for å opprettholde de operative leveransene gjennom omstillingsperioden.
En samling og på sikt en reduksjon av Bell 412-miljøet, vil frigjøre ressurser til høyere prioritert aktivitet.